Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału
Sekretariat
BOS nr 2
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Radomskie Studia Filologiczne
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Projekt POWER
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Historia Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Galeria
Intensive Programme
 

 

 

dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. nadzw. (Kierownik Katedry Filologii Polskiej)

Struktura Wydziału » Katedra Filologii Polskiej » Profile pracowników

dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. nadzw. UTH

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany

Dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Kierownik Katedry Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

 

Przebieg kariery naukowej:

• 1985 – magisterium – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (na podstawie rozprawy: O "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego. Zarys monograficzny, promotor: dr Marek Kwapiszewski).

• 1993 – doktorat – UMCS w Lublinie (na podstawie rozprawy: Młodopolskie widowisko teatralne. Przykład Jerzego Żuławskiego, promotor: prof. dr hab. Eugenia Łoch).

• 2006 – habilitacja – UMCS w Lublinie (na podstawie książki: W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej 1863-1918, Lublin 2005).

• 2009 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Radomskiej, objęcie funkcji Dyrektora Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego.

• 2012 – objęcie funkcji Dziekana Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

 

Obszar badań naukowych:

Specjalność naukowa: Historia literatury polskiej i teoria literatury.

Zakres badań:Proza i poezja okresu pozytywizmu i Młodej Polski, krytyka literacka przełomu XIX i XX wieku, topika mitologiczna i biblijna, proza fantastyczno-naukowa, gender studies, kulturowe konteksty literatury.


Aktywność naukowa:

·          Granty:
2001: Indywidualny grant badawczy KBN Młodopolska lektura Biblii. Inspiracje Renanowskie.
Od 2004: Udział w pracach zespołu kierowanego przez prof. dr hab. Bogdana Mazana (Uniwersytet Łódzki), realizującego grant KBN Bez antypodów. Zbliżenia i konfrontacje kultur.

·          Od 2004: Udział w pracach zespołu kierowanego przez prof. Grażynę Borkowską (IBL PAN), przygotowującego Słownik polskiej krytyki literackiej XIX wieku.

·          2007-2008: Grant Rektora UMCS Zygmunt Niedźwiecki - edytorskie opracowanie opowiadań

Organizacja konferencji:

·          2005: Rodzina Żuławskich w literaturze i kulturze, Lublin.

·          2008: Studia postkolonialne w literaturze i kulturze polskiej, Roskosz.

·          2010: Leśmian nowoczesny i post-nowoczesny, Iłża.

 

Publikacje:

Książki (autorskie i redagowane):

1.     Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J Szcześniak, D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2001.

2.     W stronę człowieka. „Biblia” w literaturze polskiej (1863-1918), Wydaw. UMCS, Lublin 2005.

3.     Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2006.

4.     Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, t. 2, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin.

5.     Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX i XX wieku, t. 3, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Lublin 2012.

6.     Studia postkolonialne nad kulturą i literaturą polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2010.

7.     Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch, D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2011.

8.     Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 1-4, opr. red. D. Trześniowski [i in.], Wydaw. UMCS, Lublin 2009-12, seria: „Lubelska Biblioteka Młodopolska”.

9.     Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod. red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Wydaw PR, Radom 2012, seria: „Radomskie Monografie Humanistyczne”.

 

Artykuły w czasopismach:

1.     Kształt mistycznego uniwersum. O „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego, „Annales UMCS”, Sectio FF, 1986.

2.     Jerzy Żuławski: modernistyczna lektura „Biblii”, „Pamiętnik Literacki” 1998, nr 4.

3.     „A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze – coraz straszniejsze i krwawsze...”. Modernistyczny wizerunek Salome, „Pamiętnik Literacki” 2001, nr 1.

4.     Doświadczenie kobiecości w tekstach młodopolskich poetek, „Etnolingwistyka” 2006, nr 18.

5.     Rodzina w utopiach, "Prace Polonistyczne” 2006, seria 61, tom 2.

6.     Małżeńska spowiedź Bolesława Prusa. Opowiadania po 1897 r., Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 5.

 

Artykuły w monografiach zbiorowych:

1.     Dramat mistyczny Antoniego Szandlerowskiego [w:] Dramat biblijny Młodej Polski, red. nauk. S. Kruk, Wydaw. „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1992.

2.     Żeromskiego „obrazki z ziemi mogił i krzyżów” [w:] Stefan Żeromski. O twórczości literackiej, red. E. Łoch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1994.

3.     Gombrowicz – la biographie d’un émigré [w:] Langues et peuples d’Europe Centrale et Orientale dans la culture française, publié sous la direction de D. Bartol-Jarosińska, Institut d’Etudes Slaves, Paris 1998.

4.     Portret „wielkiej miłośnicy”. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego [w:] Stefan Żeromski i jego współcześni, red. E. Łoch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2000.

5.     Biblijne twarze i maski. Młodopolski portret kobiety [w:] Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej, red. E. Łoch, Wydaw. UMCS, Lublin 2001.

6.     Głos w modernistycznej dyskusji. O „Duchach” Aleksandra Świętochowskiego [w:] Aleksander Świętochowski i rówieśnicy: Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski, red. nauk. B. Mazan i Z. Przybyła, Księgarnia Akademicka, Łódź-Częstochowa 2001.

7.     Śmierć w pięknych dekoracjach. O „Erosie i Psyche” Jerzego Żuławskiego [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2001, s. 33-59.

8.     Jerzego Żuławskiego „światło ze Wschodu” [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2001.

9.     „Wampir” Władysława Reymonta: upiorne sny zmęczonej Europy [w:] Inny Reymont, red. W. Książek-Bryłowa, Wydaw. UMCS, Lublin 2002.

10.  Modernistyczny „horror religiosus”: teofanie Hioba [w:] Gotycyzm i groza w kulturze, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

11.  Bezradność wobec Tajemnicy. Andrzeja Niemojewskiego czytania „Ewangelii” [w:] Z problemów pozy. Powieść inicjacyjna, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003.

12.  Młodopolskie źródła fantasy. „Trylogia księżycowa” Jerzego Żuławskiego [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod red. A.Z. Makowieckiego i M. Dąbrowskiego, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.

13.  „Szafirowe niebiosów milczenie”. Kazimierz Przerwa-Tetmajer a modernistyczny kryzys wiary [w:] Czytanie modernizmu, red. M. Olszewska i G. Bąbiak, Wydaw. Alkor, Warszawa 2004.

14.  Modernistyczny portret buntownika [w:] Dzieło św. Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. D. Kielak i J. Odziemkowski, J. Zbudniewek, Wydaw. UKSW, Warszawa 2004.

15.  Modernistyczny portret grzesznic Nowego Testamentu [w:] Kobieta w literaturze i kulturze, red. D. Mazurek, Wydaw. UMCS, Lublin 2004.

16.  Akt mistycznej autokomunikacji: „Płyną ciche srebrne łzy...” [w:] Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

17.  Biografia ideowa polskiego inteligenta: od filo- do antysemityzmu. Andrzej Niemojewski [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku – spory o tożsamość Polaków, red. G. Borkowska i M. Rudkowska, Wydaw. Cyklady, Warszawa 2004.

18.  To czuję ja, to czuje moje ciało. O poezji Kazimiery Zawistowskiej [w:] Gender – wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, red. E. Ostrowska i E. Durys, Wydaw. Rabid, Kraków 2005.

19.  Modernistyczna Biblia. Modele lektury [w:] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy, postawy, tradycje, red. S. Fita, B. Bobrowska, J. Malik, Wydaw. TN KUL, Lublin 2005.

20.  Sytuacja polskiego inteligenta wobec modernistycznego kryzysu Kościoła. Przypadek Tadeusza Micińskiego [w:] Wielokulturowość: postulat i praktyka, red. L. Drong i W. Kalaga, Wydaw. UŚ, Katowice 2005.

21.  Kim jest Ewa Pobratyńska? Rzecz o antypsychologizmie Żeromskiego [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. Olszewska, G. Bąbiak, Wydaw. UW, Warszawa 2006.

22.  Według Spinozy: indywidualizm etyczny Jerzego Żuławskiego [w:] Konteksty etyczne literatury polskiej lat 1863-1918, red. E. Paczoska, Wydaw. UW, Warszawa 2006.

23.  Proza Janusza Olczaka [w:] Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2006.

24.  Nauka w krzywym zwierciadle: Zamek Jerzego Kaczorowskiego [w:] Peregrynacje do źródeł.

25.  Nietzscheńskie opozycje i paralele: Apollo-Dionizos i Dionizos-Chrystus [w:] Konflikty i integracje pokoleniowe w świetle literatury i innych dziedzin nauki, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, Lublin 2006.

26.  „Listy człowieka szalonego” Andrzeja Niemojewskiego. Powieść nie tylko o artyście [w:] Z problemów prozy – powieść o artyście, red. W. Gutowski, E. Owczarz, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006.

27.  Metafory historyczne Andrzeja Niemojewskiego [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, red. R. Stachura, T. Budrewicz, B. Faron, przy współpracy K. Gajdy, Wydaw. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.

28.  Młodopolski Sienkiewicz [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Wydaw. UMCS, Lublin 2007.

29.  Dionizyjskie consolamentum. Jerzego Żuławskiego religia (?) paradoksów, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. J. Malik, Wydaw. TN KUL, Lublin 2008.

30.  Eros i Psyche. Apulejusz – Żuławski – Różycki [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Wydaw. Trans Humana, Białystok 2008.

31.  Młodopolskie źródła fantasy. „Trylogia księżycowa” Jerzego Żuławskiego [w:] Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza, red. J. Szcześniak, Wydaw. UMCS, Lublin 2007.

32.  Chińskie fascynacje Antoniego Langego [w:] Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, red. B. Mazan przy współpracy S. Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2008.

33.  „Listy z Afryki” Henryka Sienkiewicza w świetle dyskursu postkolonialnego [w:] Podróż i literatura, red. E. Ihnatowicz, Wydaw. UW, Warszawa 2008.

34.   „Emancypantki”, czyli filozofia błazna [w:] Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. Malik, Wydaw. KUL, Lublin 2009.

35.  Młodopolska paralela: Chrystus – Dionizos [w:] Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu, t. II, red. H. Ratuszna, Wydaw. UMK, Toruń 2009.

36.  Historia jest interpretacją. O dramatach historycznych Jerzego Żuławskiego [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, red. K. Latawiec, R. Stachura-Lupa, J. Waligóra, przy współpracy E. Łubieniewskiej, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.

37.  Dionizos przeciwko Ukrzyżowanemu? Fryderyk Nietzsche a modernistyczny lek przed chaosem [w:] Modernizm. Zapowiedzi, Krystalizacje, kontynuacje, red. A. Grzelak, M. Kurkiewicz, P. Siemaszko, Bydgoszcz 2009.

38.  Polski Maupassant… [w:] Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 1, Wydaw. UMCS, Lublin 2009.

39.  Trzeba zniszczyć Bizancjum, czyli o wypartej świadomości (Zachodniej) Europy [w:] Południowa słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydaw. UMCS, Lublin 2010.

40.  Rusyfikacja jako pozorne zagrożenie. O nieskuteczności rosyjskiego projektu kolonialnego w Polsce (w XIX w.) [w:] Studia postkolonialne nad literaturą i kulturą polską, red. K. Stępnik i D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2010.

41.  „Femme fatale” w tekstach Jerzego Żuławskiego [w:] Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch, D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2011.

42.  Jan Kasprowicz jako liryczny patron religijnych zaprzeczeń i przyświadczeń Stanisława Brzozowskiego [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Wydaw. UW, Warszawa 2012.

43.  Magiczne Roztocze, czyli ballady prozą Stefana Dardy (dylogia „Czarny wygon”: Słoneczna Dolina” i „Starzyzna”) [w:] Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX i XX wieku, t. 3.

44.  Ciało Innego w twórczości Henryka Sienkiewicza [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, Słownik internetowy, pod red. W. Boleckiego.

45.  Fizjologia naturalistyczna [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, Słownik internetowy, pod red. W. Boleckiego.

 

Recenzje:

1.     T. Walas, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, Kraków 1986, „Literary Studies in Poland. Etudes Littéraires en Pologne” 1989, nr 21.

2.     Bolesna lekcja nowoczesności, rec. książki Gabrieli Matuszek Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny, Kraków 2008, „Wielogłos” 2008, nr 2(4).

3.     Malczewski dwoisty, rec. książki D. Kudelskiej, Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Wydaw. Naukowe KUL, Lublin 2008; „Ethos” 2009, nr 3-4.

4.     Bolesna lekcja nowoczesności, rec. książki Gabrieli Matuszek Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny, Kraków 2008, „Wielogłos” 2008, nr 2(4).

5.     Malczewski dwoisty, rec. książki D. Kudelskiej, Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Wydaw. Naukowe KUL, Lublin 2008; „Ethos” 2009, nr 3-4.

 

Książki popularnonaukowe:

1.     D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Wiek XIX, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, kl. 2, cz. 1, Wydaw. Szkolne i Pedagog., Warszawa 2008.

2.     D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, kl. 2, cz. 2, Wydaw. Szkolne i Pedagog., Warszawa 2009.

3.     D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Literatura współczesna, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, kl. 3, Wydaw. Szkolne i Pedagog., Warszawa 2010.

 

Artykuły popularnonaukowe:

1.     Przed nami jest „Jądro ciemności”. Joseph Conrad w lekturze nowoczesnej i ponowoczesnej, „Pomagamy uczyć”. Biuletyn Klubu Nauczyciela WSiP, 2009, s. 7-10.

2.     Powrót egzystencjalizmu, „Pomagamy uczyć”. Biuletyn Klubu Nauczyciela WSiP, 2010, s. 11-24.

 

Nagrody i wyróżnienia:

1985: Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską.


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny