Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału
Sekretariat
BOS nr 2
Konsultacje pracowników WF-P 2017/2018
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Radomskie Studia Filologiczne
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Projekt POWER
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
 

 

 

dr Anna Spólna (Katedra Filologii Polskiej)

Struktura Wydziału » Katedra Filologii Polskiej » Profile pracowników

dr Anna Spólna

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Adiunkt w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Współtworzy Pracownię Literatury Współczesnej.

 

Przebieg kariery naukowej:

• 1997 – Magisterium – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (na podstawie pracy: Od „odmowy współudziału” do „ustateczniania się buntu”. Przemiany „ja” poetyckiego w liryce Jacka Podsiadły). Studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem.

• 2006 – Doktorat – UJ w Krakowie (na podstawie rozprawy: Polska poezja żałobna po II wojnie światowej wobec tradycji literackiej, promotor: prof. dr hab. Marian Stala).

 

Nagrody i odznaczenia:

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia (2008 r.).

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014 r.).

 

Przebieg kariery zawodowej:

1997- 1998 – praca nauczyciela akademickiego w Kolegium Nauczycielskim UMCS w Radomiu

1997- 2010 – praca nauczyciela języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Radomiu

• 2007- 2009 – praca nauczyciela akademickiego w Międzyuczelnianym Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Społecznych WSH i FM im. F. Skarbka (Oddział w Radomiu)                                  

2007-2015 – praca nauczyciela języka polskiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu

2008 – praca nauczyciela akademickiego w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych TWP w Radomiu

• 2009 – stanowisko adiunkta w Zakładzie Polonistyki Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej (Pracownia Literatury Współczesnej)

• 2012 – stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UT-H im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Pracownia Literatury Współczesnej)

• 2016 – stanowisko specjalisty ds. edukacji i nauki w Muzeum Witolda Gombrowicza, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

 

Obszar badań naukowych:

Specjalność naukowa: historia literatury polskiej XX i XXI wieku.

Tematyka badań: współczesna literatura polska (szczególnie poezja najnowsza); genologia; teorie odbioru; problematyka tradycji literackiej

Współwykonawca prac badawczych WF-P UTH:

- "Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym" (2013-2014)

- "Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym i medialnym" (2015-2016)

 

Publikacje:

Monografie i książki krytycznoliterackie:

1. Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

2. Na skrzyżowaniu głosów. Szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2012.

 

Redakcja naukowa:

Iwaszkiewicz w podróży, pod red. E. Kołodziejczyk i A. Spólnej, "Radomskie Monografie Filologiczne" nr 2 (3) 2013, Wydawnictwo UTH, Radom 2013, ISSN 2299-041.

Gombrowicz z przodu i z tyłu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola-Radom, 20-22 października 2014 roku, pod red. K. Ćwiklińskiego, A. Spólnej, D. Świtkowskiej, Wydawnictwo UTH, Radom 2015.

"Radomskie Studia Humanistyczne" (zastępca redaktora naczelnego od 2015 r.).

„Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli” (członkini zespołu redakcyjnego od 2017 r.).

 

Artykuły:

50 artykułów w recenzowanych czasopismach i monografiach naukowych.

Aktualny wykaz artykułów_dr Anna Spólna (plik do pobrania)

Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych – aktualny wykaz_dr Anna Spólna (plik do pobrania) 

 

Prace redakcyjne, edytorskie i popularyzatorskie:

Ich ślady. Kobiety w historii Radomia, pod red. A. Morgan i A. Skubisz Szymanowskiej, Radom 2011 (redakcja tekstu).

Kilkadziesiąt recenzji i szkiców krytycznych zamieszczonych w pismach literackich: "Akcent", "Arterie", "Bliza", "Fraza", "Kresy", "Miesięcznik Prowincjonalny", "Nowa Dekada Krakowska", "Odra", "Twórczość".

M. Alzak, Codzienna niecodzienność. Edukacja dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej, Radom 2016 (redakcja tekstu).

 

Wywiady

Anna Spólna, Neodvisnost od pravil literarnega življenja ali pretirana samopromocija?
Pogovor s poljsko kritičarko Anno Spólno (Andrej Hočevar)
, przeł. Staša Pavlović, „LUD Literatura” 25.02.2015 [dostępne w Internecie na stronie http://www.ludliteratura.si/intervju/anna-spolna-neodvisnost-od-pravil-literarnega-zivljenja-ali-pretirana-samopromocija/]

 

Opracowania:

Posłowie, do: Joseph Bédier, Dzieje Tristana i Izoldy, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Wydawnictwo Zielona Sowa", Kraków 1997, s. 86-98.

Posłowie, do: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. Franciszek Mirandola, Wydawnictwo Zielona Sowa", Kraków 1999, s. 87-98.

 

Organizacja konferencji:

2012

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Iwaszkiewicz w podróży”, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe. Współorganizowana z dr Ewą Kołodziejczyk (Radom, 26-27 kwietnia 2012 roku)

2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gombrowicz z przodu i z tyłu”, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Oddział Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Współorganizowana z dr. hab. Krzysztofem Ćwiklińskim, dr Dominiką Świtkowską, Tomaszem Tyczyńskim (Radom-Wsola, 20-22 października 2014 roku)

 

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie zajęć kursowych na kierunku polonistyka z polskiej literatury współczesnej oraz literatury Oświecenia i Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski; zajęcia z literatury powszechnej XX i XXI wieku, retoryki, poetyki, wiedzy o teatrze, analizy przedstawienia teatralnego, komunikacji językowej, nauk pomocniczych filologii polskiej, motywów biblijnych i mitologicznych w literaturze.

Prowadzenie zajęć kursowych na kierunku dziennikarstwo z komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej, komunikacji interpersonalnej, teorii komunikowania masowego, dziennikarstwa internetowego, kultury słowa.

Wypromowanie pięciu prac licencjackich (2015 r.).

Recenzowanie dziesięciu prac licencjackich powstałych w Katedrze Filologii Polskiej WF-P UTH (lata 2011-2015).

Opiekunka praktyk dydaktycznych i zawodowych na kierunku polonistyka (od roku akademickiego 2015-2016).

 

Uniwersyteckie wykłady i zajęcia dodatkowe:

W ramach Pracowni Literatury Współczesnej (corocznie).

Dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku: wykłady Kaskaderzy polskiej poezji (12.04.2011 r.) oraz Pamięć żywych i umarłych w poezji epicedialnej (19.11.2011 r.).

Podczas Dni Otwartych Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego (2012 r.).

Prowadzenie zajęć Pomiędzy relanością a utopią. Obraz miasta w twórczości Prusa - w ramach warsztatu Prusowski realizm bez granic z cyklu Prus nieodczytany. Prus niedoczytany. Organizatorzy: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH, Narodowe Centrum Kultury, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obchody roku Bolesława Prusa, 2012 r.).

Prowadzenie cyklu konsultacji "Maturalne SOS" dla młodzieży licealnej Radomia (2013-2014 r.).

Prowadzenie kursu języka polskiego i kultury polskiej dla młodzieży z Ukrainy (2014-2015 r.)

Wykład Dialog z romantyzmem w poezji polskiej XXI wieku) w ramach cyklu wykładów "Kochanowski dla Radomia", Resursa Obywatelska w Radomiu, 20.01.2017 r.).

 

Działalność organizacyjna:

Przewodnicząca Jury I edycji Nagrody Literackiej Miasta Radomia (2009), członkini Jury czterech kolejnych edycji konkursu.

Członkostwo w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, Oddział w Warszawie, Polskim Towarzystwie Filozoficznym, Radomskim Towarzystwie Naukowym.

Organizacja i współorganizacja spotkań autorskich, połączonych z promocją wydawnictw:

- Ich ślad. Kobiety w historii Radomia, t. 1, pod red. A. Skubisz-Szymanowskiej, Radom 2010;

- M. Kępa, Z. Szczerek, M. Kamieński, Paczka radomskich, Radom 2010;

- Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D.  Trześniowskiego, Radom 2012;

- A. Spólna, Na skrzyżowaniu głosów. Szkice krytycznoliterackie, Radom 2012;

- Iwaszkiewicz w podróży, pod red. E. Kołodziejczyk i A. Spólnej, Radom 2013;

- M. Kępa, Twierdza Radom, Radom 2013;

- P. Podlipniak, Madafakafares, Radom 2015.

Organizacja Dnia Otwartego Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego (maj 2012 r.)

Przygotowanie (wraz z dr Ewą Kołodziejczyk i dr Bożeną Kotułą) spotkania wigilijnego dla władz i pracowników Wydziału (grudzień 2013 r.)

Współpraca z Działem Promocji UTH (udział w Dniach Otwartych uczelni, Targach Szkół Wyższych, promocji Wydziału w szkołach Radomia i regionu).

Członkini Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów z ramienia WF-P (od 2011 r.), Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2013 r.), Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia (od 2014 r.), Wydziałowej Komisji Wyborczej (od 2016 r.).

Opiekunka Koła Naukowego Polonistów (w latach 2011-2015) oraz Koła Naukowego Dziennikarzy (od 2016 r.)

Sekretarz prac statutowych WF-P UTH: "Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym" (2013 i 2014 r.) oraz "Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym i medialnym" (2015, 2016 i 2017 r.).

Członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Kielcach (od 2013 r.)

Przygotowanie uroczystego przekazania daru książkowego prof. Andrzeja Zgorzelskiego dla Biblioteki Głównej UTH, oraz spotkania dotyczącego życia i pracy badawczej prof. Czesława Zgorzelskiego, przy udziale pani Danuty Medyńskiej, dyrekcji Biblioteki i Koła Naukowego Dziennikarzy (marzec 2017).

 

Wyjazdy zagraniczne:

Udział w wymianie naukowej w ramach programu Erasmus - Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji (15-19.04.2013 r.)


Działalność pozauniwersytecka:

Nauczyciel dyplomowany; egzaminator OKE; obserwator egzaminu maturalnego z języka polskiego z ramienia CKE, delegowany przez UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Członek redakcji "Miesięcznika Prowincjonalnego" (stały dział recenzji literackich; kilkadziesiąt recenzji i szkiców krytycznych o najnowszej literaturze polskiej).

Współpraca z portalem i stowarzyszeniem Salon Literacki: salonliteracki.pl/new/ oraz Biuro Literackie: biuroliterackie.pl/biuletyn/

Recenzje na stronach internetowych: http://komnen-kastamonu.blogspot.com/, bialafabryka.blogspot.com/

Wykłady otwarte:

- podczas Jesiennej Akademii Literatury (Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2009 r.);

- w ramach promocji Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego (szkoły Radomia i regionu, 2011 r.);

- w ramach Salonu Dyskusyjnego Radomskiego Towarzystwa Naukowego (2013 r.).

Prowadzenie spotkań autorskich ze współczesnymi pisarzami polskimi: 37 Radomska Wiosna Literacka (kwiecień 2014 r.); 38 Radomska Wiosna Literacka (kwiecień 2015 r.); 39 Radomska Wiosna Literacka (kwiecień 2016 r.); spotkanie z Michałem Sobolem (Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 13.10.2016 r.); spotkanie z Maciejem Płazą (MCSW „Elektrownia” w Radomiu, 04.11.2016 r.); wieczór poezji Michała Sobola w wykonaniu Adama Woronowicza (Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, 17.11.2016 r.); spotkanie z Jackiem Podsiadłą (Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, 19.03.2017 r.).

Udział w debatach z cyklu Kino na temat (Kino Helios w Radomiu): "Książka czy film? Co lepiej pobudza naszą wyobraźnię?" (15.01.2015 r.), "Szaleństwo władzy czy władza szaleńca? Makbeta sny o potędze" (18.12.2015 r.).

Udział w spotkaniu Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Radomiu, zorganizowanym dla uczniów uczestniczących w XLVI Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz ich opiekunów: omówienie tematów Poezja w języku łacińskim w dawnej Polsce  oraz Świat rozstrzelany Andrzeja Trzebińskiego (Radom, 21.10.2015 r.).

Prowadzenie spotkania promującego "Radomskie Studia Humanistyczne" R. II (2015), Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu (14.12.2015 r.).

Prowadzenie spotkania promującego "Radomskie Studia Humanistyczne" R. III (2016), Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu (09.02.2017 r.).

Prowadzenie warsztatów "Najnowsza poezja polska. Świetlicki, Podsiadło, Honet, Mueller - wiersze z 2015 roku", zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Oddział w Radomiu (12.01.2016 r.).

Prowadzenie cyklu warsztatów dla licealistów "Wcale nie taka trudna. Literatura polska przełomu XX i XXI wieku", zorganizowanych przez Muzeum Witolda Gombrowicza, przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu (od listopada 2016 r.).

Rozmowa "Dylan i Cohen", wyemitowana na antenie Radia Plus (16.11.2016 r.).

 

Życie prywatne:

Mężatka, matka trzech córek.


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny