Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Sekretariat
BOS nr 2
Rada Wydziału
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Radomskie Studia Filologiczne
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Jakość Kształcenia
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Historia Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Galeria
Intensive Programme
 

 

 

dr Anna Spólna (Katedra Filologii Polskiej)

Struktura Wydziału » Katedra Filologii Polskiej » Profile pracowników

dr Anna Spólna

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Adiunkt w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Współtworzy Pracownię Literatury Współczesnej (wraz z dr hab. Krzysztofem Ćwiklińskim, prof. UTH).

 

Przebieg kariery naukowej:

• 1997 – Magisterium – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (na podstawie pracy: Od „odmowy współudziału” do „ustateczniania się buntu”. Przemiany „ja” poetyckiego w liryce Jacka Podsiadły). Studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem.

• 2006 – Doktorat – UJ w Krakowie (na podstawie rozprawy: Polska poezja żałobna po II wojnie światowej wobec tradycji literackiej, promotor: prof. dr hab. Marian Stala).

 

Przebieg kariery zawodowej:

 

1997- 1998 – praca nauczyciela akademickiego w Kolegium Nauczycielskim UMCS w Radomiu

1997- 2010 – praca nauczyciela języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Radomiu

• 2007- 2009 – praca nauczyciela akademickiego w Międzyuczelnianym Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Społecznych WSH i FM im. F. Skarbka (Oddział w Radomiu)                                  

od 2007 – praca nauczyciela języka polskiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu

2008 – praca nauczyciela akademickiego w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych TWP w Radomiu

• 2009 – stanowisko adiunkta w Zakładzie Polonistyki Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej (Pracownia Literatury Współczesnej)

• 2012 – stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UT-H im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Pracownia Literatury Współczesnej)

 

Obszar badań naukowych:

Specjalność naukowa: historia literatury polskiej XX i XXI wieku.

Tematyka badań: współczesna literatura polska (szczególnie poezja najnowsza); genologia; teorie odbioru; problematyka tradycji literackiej.

 

Publikacje:

Monografie i książki krytycznoliterackie:

1. Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

2. Na skrzyżowaniu głosów. Szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2012.

 

Redakcja naukowa:

Iwaszkiewicz w podróży, pod red. E. Kołodziejczyk i A. Spólnej, "Radomskie Monografie Filologiczne" nr 2 (3) 2013, Wydawnictwo UTH, Radom 2013, ISSN 2299-041.

"Radomskie Studia Humanistyczne" (zastępca redaktora naczelnego od 2015 r.).

 

Artykuły:

1. Poezja pożegnań. Trzy cykle epicedialne z Kochanowskim w tle, „Kresy” 2007, nr 1-2.

2. Na kresach nocy, w świetle gwiazd, „Kresy” 2006, nr 3 (o ewolucji poezji Jacka Podsiadły).

3. Bunt słów. „Biały rękopis” Anny Kamieńskiej, „Twórczość” 2004, nr 1.

4. Boundaries of Creative Freedom in Social Realism Mourning Poetry: Threnodies of Stalin's Death Published in Polish Press, „Caietele Echinox”, vol. 19, 2010, s. 201-212.

5. Na obrzeżach. Jacek Podsiadło i Marcin Świetlicki wobec znaków wspólnoty religijnej, „Tekstualia” 2011, nr 2, s. 31-39.

6. Twórczy olimpijczyk. Praca z uczestnikami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jako przekraczanie szkolnych i egzaminacyjnych standardów wymagań, w: Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 240-246.

7. Język poetycki w służbie ekozoficznej utopii. Liryka Jacka Podsiadły, w: Język - natura - cywilizacja, pod red. Elżbiety Laskowskiej, Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Wiesława Czechowskiego, Prace Komisji Jezykoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXII, Bydgoszcz 2012, s. 203-213.

8. Dziwna encyklopedia. Model lektury Leśmiana wpisany w książkę Jarosława Marka Rymkiewicza, w: Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. Bogusława Grodzkiego i Dariusza Trześniowskiego, Radom 2012, s. 345-355.

9. Zdradzony przez mowę. O tomie "Pod światło" Jacka Podsiadły, "Świat i Słowo" 2012, nr 2 (19), s. 305-310.

10. "Zaczynam od początku / zaczynam jeszcze raz / zaczynam od końca". Ponawianie jako poszukiwanie tożsamości w późnej twórczości Różewicza, w: (Od)nowa - znowu - na nowo. Rekapitulacja, pod redakcją Jarosława Wacha i Łukasza Janickiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 193-203.

11. Głos kamieni. Cmentarz jako "miejsce wspólne" w poezji Wojciecha Wencla, w: Kamień w literaturze, języku i kulturze. Tom I, pod redakcją Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 261-275.

12. Czas zatrzymany, spiętrzony, przywrócony. Odczytania „Pana Tadeusza” w najnowszej poezji polskiej, w: Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, red. nauk. Ż. Nalewajk, red. prow. M. Mips, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2013, s. 113-132.

13. Jeszcze jeden "fragment" [Tadeusz Różewicz „to i owo" ], „Akcent" 2013, nr 2 (132).

14. Nasłuchiwanie. "Stepy Akermańskie" jako archetekst w powojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza, w: Iwaszkiewicz w podróży, pod red. E. Kołodziejczyk i A. Spólnej, Wydawnictwo UTH, Radom 2013, s. 58-74.

15. "Słyszę ich głosy". "Hymnus trium puerorum" Jarosława Iwaszkiewicza wobec "Dziadów" wileńsko-kowieńskich Adama Mickiewicza, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica I", nr 145, red. K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013, s. 77-88.

16. Wskrzeszanie brata. Tadeusza Różewicza historie rodzinne, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej", Seria XIX 2013, Album rodzinny z traumą w tle, s. 228-246.

17. Poemat jako wyzwanie. Narracyjne gry z romantyzmem w "Dwunastu stacjach" Tomasza Różyckiego i "Oleandrze" Marcina Kurka, w: Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, red. Dorota Filar, Dorota Piekarczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 73-84.

18. Zbuntowani spadkobiercy. Wpływ poezji Czesława Miłosza na twórczość Jacka Podsiadły i Pawła Marcinkiewicza, w: Miłosz i Miłosz, pod red. Aleksandra Fiuta, Artura Grabowskiego i Łukasza Tischnera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 607-623.

19. Dotyk i niedotykalne w "Sadzie rozstajnym" Bolesława Leśmiana, w: Stulecie "Sadu rozstajnego", pod red. Urszuli M. Pilch i Mariana Stali, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 305-319.

20.  Być Konsulem, czyli Marcin Świetlicki kontra Malcolm Lowry, w: Dostrzec różnicę, pod red. Tomasza Bielaka i Roberta Pysza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014, s. 130-143.

21. Niekochany, "Fraza" 2014, nr 3, s. 292-294 (recenzja Kuratora Zbigniewa Kruszyńskiego)

22. W poszukiwaniu przewodnika. Postaci duchownych a świat wartości w późnej poezji Tadeusza Różewicza, w: Postać księdza w literaturze, red. ks. Grzegorz Głąb, ks. Stefan Radziszewski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2014, s. 185-199.

23. Kobiety i królestwo dwuznaczności. Czarny komizm w Solistkach", „Tekstualia” 2014, nr 4, s. 55-66.

24.  Listy z tego świata. O Być może należało mówić" Jacka Podsiadły, „Tekstualia” 2014, nr 4, s. 167-171.

25. Kawa czy herbata? Codzienne rytuały w poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku, „Radomskie Studia Filologiczne” 2014, nr 1, s. 45-54

26. Portret przyjaciela - "Dżuma & Cholera", Patrick Deville, „Arterie” 2014, nr 1, s. 223-224.

27. Taniec wyobraźni (recenzja Pory roku  Tomaža Šalamuna), "Tekstualia" 2015, nr 2 (41), s. 179-181 [polska wersja tekstu opublikowanego pierwotnie w tłumaczeniu na słoweński jako Ples domišlijijeprzeł. Staša Pavlović, „LUD Literatura” 2015, nr 283-284, s. 233-237].

28. Melancholia, opętanie, nałóg. Romantyczne i poromantyczne figury natchnienia jako choroby w wierszach Tomasza Różyckiego, w: Emocje - literatura - medycyna, pod red. Diany Saniewskiej, Białystok 2015, s. 171-183

29. W oku cyklonu, "Fraza" 2015, nr 1-2, s. 301-303 (recenzja Madafakafares Pawła Podlipniaka).

 

Prace redakcyjne, edytorskie i popularyzatorskie:

Ich ślady. Kobiety w historii Radomia, pod red. A. Morgan i A. Skubisz Szymanowskiej, Radom 2011 (redakcja tekstu).

Publikacje w pismach literackich: „Kresy”, „Twórczość”, „Akcent”, „Arterie”, „Fraza”.

 

Wywiady

Anna Spólna, Neodvisnost od pravil literarnega življenja ali pretirana samopromocija?
Pogovor s poljsko kritičarko Anno Spólno (Andrej Hočevar)
, przeł. Staša Pavlović, „LUD Literatura” 25.02.2015 [dostępne w Internecie na stronie http://www.ludliteratura.si/intervju/anna-spolna-neodvisnost-od-pravil-literarnega-zivljenja-ali-pretirana-samopromocija/]

 

Opracowania:

Posłowie, do: Joseph Bédier, Dzieje Tristana i Izoldy, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Wydawnictwo Zielona Sowa", Kraków 1997, s. 86-98.

Posłowie, do: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. Franciszek Mirandola, Wydawnictwo Zielona Sowa", Kraków 1999, s. 87-98.

 

Organizacja konferencji:

2012

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Iwaszkiewicz w podróży”, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe. Współorganizowana z dr Ewą Kołodziejczyk (Radom, 26-27 kwietnia 2012 roku)

2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gombrowicz z przodu i z tyłu”, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Oddział Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Współorganizowana z dr. hab. Krzysztofem Ćwiklińskim, dr Dominiką Świtkowską, Tomaszem Tyczyńskim (Radom-Wsola, 20-22 października 2014 roku)

 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

2010

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Leśmian nowoczesny i post-nowoczesny, Iłża, 27-28.05.2010. Referat: Dziwna encyklopedia. Model lektury Leśmiana wpisany w książkę Jarosława Marka Rymkiewicza

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, UMCS, Lublin, 20-21.09.2010. Referat: Twórczy olimpijczyk. Praca z uczestnikami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jako przekraczanie szkolnych i egzaminacyjnych standardów wymagań.

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między literaturą a medycyną, cz. VIII: Zarazy i epidemie w Polsce i Europie od średniowiecza do współczesności w świetle literatury, medycyny i historii, UMCS, Lublin, 8-9.11.2010. Referat: Poeta jako żywy trup. Motyw depresji i melancholii w liryce Marcina Świetlickiego

 

2011

4. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Wspólne Drogi” (Od)nowa – znowu – na nowo, UMCS, Lublin 19-20. 05. 2011. Referat: „Zaczynam od początku/ zaczynam jeszcze raz/ zaczynam od końca”. Ponowienie jako poszukiwanie tożsamości w późnej twórczości Tadeusza Różewicza.

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mapy Miłosza”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 26-27.05.2011. Referat: Poeta, który "znalazł się w Nigdzie". Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza.

6. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język – natura – cywilizacja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 22-23.09.2011. Referat: Język poetycki w służbie ekozoficznej utopii – liryka Jacka Podsiadły.

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kamień w języku, literaturze i kulturze”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 8-9. 12. 2011. Referat: Głos kamieni. Cmentarz jako „miejsce wspólne” w poezji Wojciecha Wencla.

 

2012

8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku”, Warszawa 16–18 marca 2012 roku. Międzywydziałowe Koło Naukowe „Interakcje” Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Czas zatrzymany, spiętrzony, przywrócony. Odczytania „Pana Tadeusza” w najnowszej poezji polskiej.

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Iwaszkiewicz w podróży”, Radom 26-27 kwietnia 2012 roku. Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Referat: Nasłuchiwanie. „Stepy Akermańskie” jako archetekst w powojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza.

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język a kultura. Narracyjność języka i kultur”, Sandomierz, 19-21 września 2012 roku. Konferencja z cyklu „Światy za słowami” Zakładu Językoznawstwa Ogólnego, Zakładu Leksykologii i Pragmatyki, Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Referat: Poemat jako wyzwanie. Narracyjne gry z romantyzmem w „Dwunastu stacjach” Tomasza Różyckiego i „Oleandrze” Marcina Kurka.

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dostrzec różnicę(e)”, Bielsko-Biała 26-27 listopada 2012 r. Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji ATH, Katedra Literatury i Kultury Polskiej ATH, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Referat: Być Konsulem, czyli Marcin Świetlicki kontra Malcolm Lowry.

12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Stulecie >>Sadu rozstajnego<<” Kraków, 4-5 grudnia 2012 roku. Wydział Polonistyki UJ, Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Referat: Dotyk i niedotykalne w „Sadzie rozstajnym” Bolesława Leśmiana.

 

2013

13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Postać księdza w literaturze”, Kielce, 19-20 kwietnia 2013 roku. Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Referat: W poszukiwaniu przewodnika. Postaci duchownych a świat wartości w poezji Tadeusza Różewicza.

14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Nowa poezja wobec tradycji”, Olsztyn, 16-17 października 2013 roku. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury. Referat: Wobec Mickiewicza: dialogi z romantyzmem w nowej poezji polskiej.

15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Nowe poetyki miejskie (literatura, kultura, język)”, Kraków, 28-29 listopada 2013 roku. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Poetyki i Teorii Literatury. Referat: Upiór w widmowym świecie: przestrzenie wyobcowania w poezji Marcina Świetlickiego.

 

2014

16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Emocje-literatura-medycyna", Białystok, 5-6 czerwca 2014 roku. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Referat: Melancholia, opętanie, nałóg. Romantyczne i poromantyczne figury natchnienia jako choroby w wierszach Tomasza Różyckiego.

17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej", Poznań, 26-27 czerwca 2014 roku, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Referat: Wiersze "smoleńskie". Neomesjanizm w najnowszej poezji polskiej.

18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gombrowicz z przodu i z tyłu", Radom-Wsola, 20-22 października 2014 roku. Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Oddział Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie). Referat: "...skoro nie zachwyca". Głosy recenzentów po publikacji "Kronosu" Witolda Gombrowicza w świetle genologii i teorii odbioru

 

2015

19. I Międzynarodowa Konferencja Online "Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura" / "New Dimensions of Philology. Languages, Literature, Linguistics, Culture", Płock 13-19 kwietnia 2015 roku, Instytut Nauk Humanistycznych i Spolecznych PWSZ w Płocku http://newdimensionsofphilology.pwszplock.pl/pl-PL/. Referat: Sakralizująca funkcja mitów i fantazmatów romantycznych. Na przykładzie patriotycznych wierszy żałobnych w obiegu internetowym

20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Nawrócenie. Łaska - tajemnica - doświadczenie", Kielce, 17-18 czerwca 2015 roku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Literatury Pozytywizmu i Naturalizmu KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Referat: Języki nawrócenia. Poezja Wojciecha Wencla wobec tradycji biblijnej, modernistycznej i romantycznej.

 

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie zajęć kursowych z literatury współczesnej oraz literatury XIX wieku; zajęcia z retoryki, poetyki, wiedzy o teatrze, literatury najnowszej i in.

Zajęcia i wykłady dodatkowe:

- w ramach działalności Pracowni Literatury Współczesnej (dorocznie)

- podczas Dni Otwartych Wydziału Filologiczno Pedagogicznego

- prowadzenie zajęć: Pomiędzy realnością a utopią. Obraz miasta w twórczości Prus, w ramach warsztatu pt. Prusowski realizm bez granic, z cyklu Prus nieodczytany, Prus niedoczytany. Organizatorzy: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH, Narodowe Centrum Kultury, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obchody Roku Bolesława Prusa, 2012).

- prowadzenie kursu języka polskiego dla młodzieży z Ukrainy (2014-2015).

 

Działalność organizacyjna:

Przewodnicząca Jury I edycji Nagrody Literackiej Miasta Radomia (2009), członkini Jury kolejnych edycji konkursu.

Członkostwo w Radomskim Towarzystwie Naukowym i Radomskim Towarzystwie Filozoficznym.

Organizacja Dnia Otwartego WF-P UTH (maj 2012 roku).

Członkini Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów z ramienia Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego.

Opiekunka Koła Naukowego Polonistów (2011-2014).

Członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Kielcach (od 2013 roku).

Sekretarz i współwykonawca pracy badawczej WF-P UTH: "Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym" (2013 i 2014 r.).

Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2013 roku).

Członkini Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia (od 2014 roku).

 

Wyjazdy zagraniczne:

Udział w wymianie naukowej w ramach programu Erasmus – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji (15-19 kwietnia 2013 roku).

 

Nagrody i odznaczenia:

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia (2008 rok)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014 rok)

 

Działalność pozauniwersytecka:

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, praca w KLO w Radomiu.

Obserwator egzaminu maturalnego z języka polskiego z ramienia CKE, delegowany przez UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Członek redakcji "Miesięcznika Prowincjonalnego" (stały dział recenzji literackich; kilkadziesiąt recenzji i szkiców krytycznych o najnowszej literaturze polskiej).

Współpraca z portalem i stowarzyszeniem Salon Literacki.

Recenzje na stronach internetowych:http://komnen-kastamonu.blogspot.com/; http://bialafabryka.blogspot.com/;salonliteracki.pl/; portliteracki.pl/

Wykłady otwarte:

- podczas Jesiennej Akademii Literatury (Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2009 rok)

- w ramach promocji Wydziału (szkoły Radomia i regionu, 2011 rok)

- w ramach Salonu Dyskusyjnego Radomskiego Towarzystwa Naukowego (2013 rok)

Prowadzenie spotkań autorskich ze współczesnymi pisarzami polskimi (37 Radomska Wiosna Literacka, kwiecień 2014 r.)

Prowadzenie spotkań autorskich ze współczesnymi pisarzami polskimi (38 Radomska Wiosna Literacka, kwiecień 2015 r.)

Udział w debacie Książka czy film? Co lepiej pobudza naszą wyobraźnię? w cyklu Kino na temat (Kino Helios, Radom, 15.01.2015 r.)

 


do góry
wyślij
drukuj

pierwsza poprzednia[1 z 2] następna ostatnia 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny