Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Sekretariat
BOS nr 2
Rada Wydziału
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Jakość Kształcenia
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Historia Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Galeria
Intensive Programme
 

 

 

dr Anna Spólna (Katedra Filologii Polskiej)

   
Struktura Wydziału » Katedra Filologii Polskiej » Profile pracowników

dr Anna Spólna

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

Adiunkt w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Współtworzy Pracownię Literatury Współczesnej (wraz z dr hab. Krzysztofem Ćwiklińskim, prof. UTH).

 

Przebieg kariery naukowej:

• 1997 – Magisterium – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (na podstawie pracy: Od „odmowy współudziału” do „ustateczniania się buntu”. Przemiany „ja” poetyckiego w liryce Jacka Podsiadły). Studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem.

• 2006 – Doktorat – UJ w Krakowie (na podstawie rozprawy: Polska poezja żałobna po II wojnie światowej wobec tradycji literackiej, promotor: prof. dr hab. Marian Stala).

 

Przebieg kariery zawodowej:

 

1997- 1998 – praca nauczyciela akademickiego w Kolegium Nauczycielskim UMCS w Radomiu

1997- 2010 – praca nauczyciela języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Radomiu

• 2007- 2009 – praca nauczyciela akademickiego w Międzyuczelnianym Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Społecznych WSH i FM im. F. Skarbka (Oddział w Radomiu)                                  

od 2007 – praca nauczyciela języka polskiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri w Radomiu

2008 – praca nauczyciela akademickiego w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych TWP w Radomiu

• 2009 – stanowisko adiunkta w Zakładzie Polonistyki Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej (Pracownia Literatury Współczesnej)

• 2012 – stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UT-H im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Pracownia Literatury Współczesnej)

 

Obszar badań naukowych:

Specjalność naukowa: historia literatury polskiej XX i XXI wieku.

Tematyka badań: współczesna literatura polska (szczególnie poezja najnowsza); genologia; teorie odbioru; problematyka tradycji literackiej.

 

Publikacje:

Monografie i książki krytycznoliterackie:

1. Nowe „Treny”? Polska poezja żałobna po II wojnie światowej a tradycja literacka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

2. Na skrzyżowaniu głosów. Szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2012.

 

Redakcja naukowa:

Iwaszkiewicz w podróży, pod red. E. Kołodziejczyk i A. Spólnej, "Radomskie Monografie Filologiczne" nr 2 (3) 2013, Wydawnictwo UTH, Radom 2013, ISSN 2299-041.

 

Artykuły:

1. Poezja pożegnań. Trzy cykle epicedialne z Kochanowskim w tle, „Kresy” 2007, nr 1-2.

2. Na kresach nocy, w świetle gwiazd, „Kresy” 2006, nr 3 (o ewolucji poezji Jacka Podsiadły).

3. Bunt słów. „Biały rękopis” Anny Kamieńskiej, „Twórczość” 2004, nr 1.

4. Boundaries of Creative Freedom in Social Realism Mourning Poetry: Threnodies of Stalin's Death Published in Polish Press, „Caietele Echinox”, vol. 19, 2010, s. 201-212.

5. Na obrzeżach. Jacek Podsiadło i Marcin Świetlicki wobec znaków wspólnoty religijnej, „Tekstualia” 2011, nr 2, s. 31-39.

6. Twórczy olimpijczyk. Praca z uczestnikami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jako przekraczanie szkolnych i egzaminacyjnych standardów wymagań, w: Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 240-246.

7. Język poetycki w służbie ekozoficznej utopii. Liryka Jacka Podsiadły, w: Język - natura - cywilizacja, pod red. Elżbiety Laskowskiej, Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Wiesława Czechowskiego, Prace Komisji Jezykoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXII, Bydgoszcz 2012, s. 203-213.

8. Dziwna encyklopedia. Model lektury Leśmiana wpisany w książkę Jarosława Marka Rymkiewicza, w: Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. Bogusława Grodzkiego i Dariusza Trześniowskiego, Radom 2012, s. 345-355.

9. Zdradzony przez mowę. O tomie "Pod światło" Jacka Podsiadły, "Świat i Słowo" 2012, nr 2 (19), s. 305-310.

10. "Zaczynam od początku / zaczynam jeszcze raz / zaczynam od końca". Ponawianie jako poszukiwanie tożsamości w późnej twórczości Różewicza, w: (Od)nowa - znowu - na nowo. Rekapitulacja, pod redakcją Jarosława Wacha i Łukasza Janickiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 193-203.

11. Głos kamieni. Cmentarz jako "miejsce wspólne" w poezji Wojciecha Wencla, w: Kamień w literaturze, języku i kulturze. Tom I, pod redakcją Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 261-275.

12. Czas zatrzymany, spiętrzony, przywrócony. Odczytania „Pana Tadeusza” w najnowszej poezji polskiej, w: Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, red. nauk. Ż. Nalewajk, red. prow. M. Mips, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2013, s. 113-132.

13. Nasłuchiwanie. "Stepy Akermańskie" jako archetekst w powojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza, w: Iwaszkiewicz w podróży, pod red. E. Kołodziejczyk i A. Spólnej, Wydawnictwo UTH, Radom 2013, s. 58-74.

14. "Słyszę ich głosy". "Hymnus trium puerorum" Jarosława Iwaszkiewicza wobec "Dziadów" wileńsko-kowieńskich Adama Mickiewicza, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica I", nr 145, red. K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013, s. 77-88.

15. Wskrzeszanie brata. Tadeusza Różewicza historie rodzinne, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej", Seria XIX 2013, Album rodzinny z traumą w tle, s. 228-246.

16. Poemat jako wyzwanie. Narracyjne gry z romantyzmem w "Dwunastu stacjach" Tomasza Różyckiego i "Oleandrze" Marcina Kurka, w: Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, red. Dorota Filar, Dorota Piekarczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 73-84.

17. Zbuntowani spadkobiercy. Wpływ poezji Czesława Miłosza na twórczość Jacka Podsiadły i Pawła Marcinkiewicza, w: Miłosz i Miłosz, pod red. Aleksandra Fiuta, Artura Grabowskiego i Łukasza Tischnera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 607-623.

18. Dotyk i niedotykalne w "Sadzie rozstajnym" Bolesława Leśmiana, w: Stulecie "Sadu rozstajnego", pod red. Urszuli M. Pilch i Mariana Stali, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 305-319.

19.  Być Konsulem, czyli Marcin Świetlicki kontra Malcolm Lowry, w: Dostrzec różnicę, pod red. Tomasza Bielaka i Roberta Pysza, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014, s. 130-143.

20. Niekochany, "Fraza" 2014, nr 3, s. 292-294 (recenzja Kuratora Zbigniewa Kruszyńskiego)

21. W poszukiwaniu przewodnika. Postaci duchownych a świat wartości w późnej poezji Tadeusza Różewicza, w: Postać księdza w literaturze, red. ks. Grzegorz Głąb, ks. Stefan Radziszewski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2014, s. 185-199.

22. Kobiety i królestwo dwuznaczności. Czarny komizm w Solistkach", „Tekstualia” 2014, nr 4, s. 55-66.

23.  Listy z tego świata. O Być może należało mówić" Jacka Podsiadły, „Tekstualia” 2014, nr 4, s. 167-171.

24. Kawa czy herbata? Codzienne rytuały w poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku, „Radomskie Studia Filologiczne” 2014, nr 1, s. 45-54.

 

Prace redakcyjne, edytorskie i popularyzatorskie:

Ich ślady. Kobiety w historii Radomia, pod red. A. Morgan i A. Skubisz Szymanowskiej, Radom 2011 (redakcja tekstu).

Publikacje w pismach literackich: „Kresy”, „Twórczość”, „Akcent”, „Arterie”, „Fraza”.

 

Opracowania:

Posłowie, do: Joseph Bédier, Cierpienia młodego Wertera, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Wydawnictwo Zielona Sowa", Kraków 1997, s. 86-98.

Posłowie, do: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. Franciszek Mirandola, Wydawnictwo Zielona Sowa", Kraków 1999, s. 87-98.

 

Organizacja konferencji:

2012

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Iwaszkiewicz w podróży”, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe. Współorganizowana z dr Ewą Kołodziejczyk (Radom, 26-27 kwietnia 2012 roku)

2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gombrowicz z przodu i z tyłu”, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Oddział Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Współorganizowana z dr. hab. Krzysztofem Ćwiklińskim, dr Dominiką Świtkowską, Tomaszem Tyczyńskim (Radom-Wsola, 20-22 października 2014 roku)

 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

2010

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Leśmian nowoczesny i post-nowoczesny, Iłża, 27-28.05.2010. Referat: Dziwna encyklopedia. Model lektury Leśmiana wpisany w książkę Jarosława Marka Rymkiewicza

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, UMCS, Lublin, 20-21.09.2010. Referat: Twórczy olimpijczyk. Praca z uczestnikami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jako przekraczanie szkolnych i egzaminacyjnych standardów wymagań.

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między literaturą a medycyną, cz. VIII: Zarazy i epidemie w Polsce i Europie od średniowiecza do współczesności w świetle literatury, medycyny i historii, UMCS, Lublin, 8-9.11.2010. Referat: Poeta jako żywy trup. Motyw depresji i melancholii w liryce Marcina Świetlickiego

 

2011

4. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Wspólne Drogi” (Od)nowa – znowu – na nowo, UMCS, Lublin 19-20. 05. 2011. Referat: „Zaczynam od początku/ zaczynam jeszcze raz/ zaczynam od końca”. Ponowienie jako poszukiwanie tożsamości w późnej twórczości Tadeusza Różewicza.

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mapy Miłosza”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 26-27.05.2011. Referat: Poeta, który "znalazł się w Nigdzie". Orfeusz i Eurydyka Czesława Miłosza.

6. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język – natura – cywilizacja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 22-23.09.2011. Referat: Język poetycki w służbie ekozoficznej utopii – liryka Jacka Podsiadły.

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kamień w języku, literaturze i kulturze”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 8-9. 12. 2011. Referat: Głos kamieni. Cmentarz jako „miejsce wspólne” w poezji Wojciecha Wencla.

 

2012

8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku”, Warszawa 16–18 marca 2012 roku. Międzywydziałowe Koło Naukowe „Interakcje” Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Czas zatrzymany, spiętrzony, przywrócony. Odczytania „Pana Tadeusza” w najnowszej poezji polskiej.

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Iwaszkiewicz w podróży”, Radom 26-27 kwietnia 2012 roku. Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Referat: Nasłuchiwanie. „Stepy Akermańskie” jako archetekst w powojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza.

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język a kultura. Narracyjność języka i kultur”, Sandomierz, 19-21 września 2012 roku. Konferencja z cyklu „Światy za słowami” Zakładu Językoznawstwa Ogólnego, Zakładu Leksykologii i Pragmatyki, Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Referat: Poemat jako wyzwanie. Narracyjne gry z romantyzmem w „Dwunastu stacjach” Tomasza Różyckiego i „Oleandrze” Marcina Kurka.

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dostrzec różnicę(e)”, Bielsko-Biała 26-27 listopada 2012 r. Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji ATH, Katedra Literatury i Kultury Polskiej ATH, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Referat: Być Konsulem, czyli Marcin Świetlicki kontra Malcolm Lowry.

12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Stulecie >>Sadu rozstajnego<<” Kraków, 4-5 grudnia 2012 roku. Wydział Polonistyki UJ, Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Referat: Dotyk i niedotykalne w „Sadzie rozstajnym” Bolesława Leśmiana.

 

2013

13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Postać księdza w literaturze”, Kielce, 19-20 kwietnia 2013 roku. Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Referat: W poszukiwaniu przewodnika. Postaci duchownych a świat wartości w poezji Tadeusza Różewicza.

14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Nowa poezja wobec tradycji”, Olsztyn, 16-17 października 2013 roku. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury. Referat: Wobec Mickiewicza: dialogi z romantyzmem w nowej poezji polskiej.

15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Nowe poetyki miejskie (literatura, kultura, język)”, Kraków, 28-29 listopada 2013 roku. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Poetyki i Teorii Literatury. Referat: Upiór w widmowym świecie: przestrzenie wyobcowania w poezji Marcina Świetlickiego.

 

2014

16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Emocje-literatura-medycyna", Białystok, 5-6 czerwca 2014 roku. Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Referat: Melancholia, opętanie, nałóg. Romantyczne i poromantyczne figury natchnienia jako choroby w wierszach Tomasza Różyckiego.

17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej", Poznań, 26-27 czerwca 2014 roku, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Referat: Wiersze "smoleńskie". Neomesjanizm w najnowszej poezji polskiej.

18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gombrowicz z przodu i z tyłu", Radom-Wsola, 20-22 października 2014 roku. Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Oddział Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie). Referat: "...skoro nie zachwyca". Głosy recenzentów po publikacji "Kronosu" Witolda Gombrowicza w świetle genologii i teorii odbioru.

 

Działalność dydaktyczna:

Prowadzenie zajęć kursowych z literatury współczesnej oraz literatury XIX wieku; zajęcia z retoryki, poetyki, wiedzy o teatrze, literatury najnowszej i in.

Wykłady dodatkowe:

- w ramach działalności Pracowni Literatury Współczesnej (dorocznie)

- podczas Dni Otwartych Wydziału Filologiczno Pedagogicznego

- prowadzenie zajęć: Pomiędzy realnością a utopią. Obraz miasta w twórczości Prus, w ramach warsztatu pt. Prusowski realizm bez granic, z cyklu Prus nieodczytany, Prus niedoczytany. Organizatorzy: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH, Narodowe Centrum Kultury, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (obchody Roku Bolesława Prusa, 2012).

 

Działalność organizacyjna:

Przewodnicząca Jury I edycji Nagrody Literackiej Miasta Radomia (2009), członkini Jury kolejnych edycji konkursu.

Członkostwo w Radomskim Towarzystwie Naukowym i Radomskim Towarzystwie Filozoficznym.

Organizacja Dnia Otwartego WF-P UTH (maj 2012 roku).

Członkini Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów z ramienia Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego.

Opiekunka Koła Naukowego Polonistów (2011-2014).

Członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Kielcach (od 2013 roku).

Sekretarz i współwykonawca pracy badawczej WF-P UTH: "Historia literatury polskiej i powszechnej w kontekście kulturowym" (2013 i 2014 r.).

Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2013 roku).

Członkini Wydziałowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia (od 2014 roku).

 

Wyjazdy zagraniczne:

Udział w wymianie naukowej w ramach programu Erasmus – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji (15-19 kwietnia 2013 roku).

 

Nagrody i odznaczenia:

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia (2008 rok)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014 rok)

 

Działalność pozauniwersytecka:

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, praca w KLO w Radomiu.

Członek redakcji "Miesięcznika Prowincjonalnego" (stały dział recenzji literackich; kilkadziesiąt recenzji i szkiców krytycznych o najnowszej literaturze polskiej).

Współpraca z portalem i stowarzyszeniem Salon Literacki.

Recenzje na stronach internetowych:http://komnen-kastamonu.blogspot.com/; http://bialafabryka.blogspot.com/;salonliteracki.pl/; portliteracki.pl/

Wykłady otwarte:

- podczas Jesiennej Akademii Literatury (Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, 2009 rok)

- w ramach promocji Wydziału (szkoły Radomia i regionu, 2011 rok)

- w ramach Salonu Dyskusyjnego Radomskiego Towarzystwa Naukowego (2013 rok)

Prowadzenie spotkań autorskich ze współczesnymi pisarzami polskimi (37 Radomska Wiosna Literacka, kwiecień 2014 r.)

Udział w debacie Książka czy film? Co lepiej pobudza naszą wyobraźnię? w cyklu Kino na temat (Kino Helios, Radom, 15.01.2015 r.)

 

Życie prywatne:

Mężatka, matka trzech córek.


do góry
wyślij
drukuj

pierwsza poprzednia[1 z 2] następna ostatnia 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny