O WYDZIALE
KATEDRY
REKRUTACJA
STUDIA
STUDIA DOKTORANCKIE
DOKTORATY
PLANY ZAJĘĆ
STUDENCI
SEMINARIA, PRACE DYPLOMOWE
PROGRAM LLP ERASMUS
KONFERENCJE
WYKŁADOWCY
DLA PRACOWNIKÓW
PUBLIKACJE
TABLICA OGŁOSZEŃ
KONTAKT

DR HAB. PROF. NADZW. STANISŁAW GROBEL

   
KATEDRY » KATEDRA PRAWA » TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

 

Tematy prac dyplomowych mogą dotyczyć wszystkich działów prawa cywilnego.

·         część ogólna prawa cywilnego: sposoby zawierania umów (oferta i negocjacje); procedury zawierania umów (aukcja i przetarg); forma czynności prawnych i skutki niezachowania odpowiedniej formy; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; przedawnienie roszczeń.

·         prawo rzeczowe: analiza cech charakterystycznych prawa rzeczowego oraz rodzaje praw rzeczowych podmiotowych; analiza treści poszczególnych praw rzeczowych; sposoby nabycia i ochrony praw rzeczowych a w szczególności petytoryjna ochrona prawa własności; posiadanie, jego rodzaje i ochrona; system ksiąg wieczystych; timesharing.

·         prawo zobowiązań: klasyfikacja umów obligacyjnych; sposoby przygotowywania umów (umowa przedwstępna, umowa o negocjacje, listy intencyjne, umowy opcji, umowy ramowe); wzorce umowne w obrocie dwustronnie profesjonalnym i konsumenckim; sądowa kontrola wzorców umownych; odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów; sposób wykonania zobowiązań; Culpa In contrahendo oraz zasada swobody umów zobowiązaniowych.

·         prawo spadkowe: charakterystyka dziedziczenia (zdolność dziedziczenia, niegodność dziedziczenia); zasady dziedziczenia ustawowego w świetle najnowszych zmian ustawodawczych; dziedziczenie testamentowe (testament jako czynność prawna, formy testamentu i skutki naruszenia przepisów o formie, swoboda testowania).

·         prawo rodzinne: ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego (ustalenie stanu cywilnego, znaczenie aktu urodzenia); piecza zastępcza jako element systemu pomocy społecznej; rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze (przesłanki utworzenia rodziny zastępczej, rodzaje rodzin zastępczych); przysposobienie (organizacja pośrednictwa adopcyjnego – ośrodki adopcyjno-opiekuńcze).


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2013 Ośrodek Informatyki i Promocji
Serwis utrzymywany na serwerach CSK