O WYDZIALE
KATEDRY
REKRUTACJA
STUDIA
STUDIA DOKTORANCKIE
DOKTORATY
PLANY ZAJĘĆ
STUDENCI
PROGRAM LLP ERASMUS
KONFERENCJE
CZASOPISMA NAUKOWE
PROJEKTY UE
KONTAKT

DR HAB. PROF. NADZW. STANISŁAW GROBEL

   
KATEDRY » Katedra Prawa » Tematyka prac dyplomowych

 

Tematy prac dyplomowych mogą dotyczyć wszystkich działów prawa cywilnego.

·         część ogólna prawa cywilnego: sposoby zawierania umów (oferta i negocjacje); procedury zawierania umów (aukcja i przetarg); forma czynności prawnych i skutki niezachowania odpowiedniej formy; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; przedawnienie roszczeń.

·         prawo rzeczowe: analiza cech charakterystycznych prawa rzeczowego oraz rodzaje praw rzeczowych podmiotowych; analiza treści poszczególnych praw rzeczowych; sposoby nabycia i ochrony praw rzeczowych a w szczególności petytoryjna ochrona prawa własności; posiadanie, jego rodzaje i ochrona; system ksiąg wieczystych; timesharing.

·         prawo zobowiązań: klasyfikacja umów obligacyjnych; sposoby przygotowywania umów (umowa przedwstępna, umowa o negocjacje, listy intencyjne, umowy opcji, umowy ramowe); wzorce umowne w obrocie dwustronnie profesjonalnym i konsumenckim; sądowa kontrola wzorców umownych; odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów; sposób wykonania zobowiązań; Culpa In contrahendo oraz zasada swobody umów zobowiązaniowych.

·         prawo spadkowe: charakterystyka dziedziczenia (zdolność dziedziczenia, niegodność dziedziczenia); zasady dziedziczenia ustawowego w świetle najnowszych zmian ustawodawczych; dziedziczenie testamentowe (testament jako czynność prawna, formy testamentu i skutki naruszenia przepisów o formie, swoboda testowania).

·         prawo rodzinne: ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego (ustalenie stanu cywilnego, znaczenie aktu urodzenia); piecza zastępcza jako element systemu pomocy społecznej; rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze (przesłanki utworzenia rodziny zastępczej, rodzaje rodzin zastępczych); przysposobienie (organizacja pośrednictwa adopcyjnego – ośrodki adopcyjno-opiekuńcze).


do góry
wyślij
drukuj

copyright 2015 m@d