AKTUALNO¶CI
WYDZIA£
KATEDRY
SYSTEM JAKO¶CI KSZTA£CENIA
KIERUNKI KSZTA£CENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 


 

Spotkanie PTE Oddzia≥ Radom

AKTUALNO¶CI

Prezes ZarzĪdu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddzia≥ w Radomiu

zaprasza cz≥onków oraz osoby, które chcĪ przystĪpiś do Towarzystwa

na spotkanie

w dniu 24 marca 2017 r. (piĪtek) o godz. 11:00 do sali 113

Wydzia≥u Nauk Ekonomicznych i Prawnych w Radomiu przy ul. Chrobrego 31.

Spotkanie dotyczyś bÍdzie spraw bieŅĪcych PTE o/Radom.


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 2016 Wydzia≥ Nauk Ekonomicznych i Prawnych.