Wydział Sztuki UTH Rad. REKRUTACJA  
Українська
English
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
PLAN ZAJĘĆ
SESJA 2016/2017
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
DOKTORATY
STUDENCI
NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
GALERIA
ABSOLWENCI
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
TRIENNALE
Wirtualny spacer po WS
MAPA SERWISU
SALON ZIMOWY
Krajowe Ramy Kwalifikacji
Projekt KWARTAŁ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNEGO RZECZOWEGO STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO – PRACOWNI DO PRACY TWÓRCZEJ

AKTUALNOŚCI

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNEGO RZECZOWEGO STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO – PRACOWNI DO PRACY TWÓRCZEJ

 

Zapraszamy do składania wniosków twórców w różnych dziedzinach sztuki

(np. malarstwo, muzyka, literatura, rzeźba i innych)

 

 

W związku z podjęciem w dniu 03 kwietnia 2017r. Uchwały nr 5/2017 Kapituła ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium artystycznego – pracowni do pracy twórczej.

 

Ważne informacje:

 

  1. W ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania – Kamienicy Artystycznej położonej w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 7” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa ustanawia się stypendia rzeczowe nieodpłatnego użyczenia na okres do 3 lat pracowni do pracy twórczej w Kamienicy Artystycznej w Radomiu przy ulicy Rwańskiej 7.

  2. Twórcy mieszkający i tworzący w Radomiu (przez większość czasu – zastrzeżenie to nie wyklucza wyjazdów w poszukiwaniu inspiracji do pracy) w różnych dziedzinach sztuki (m.in. sztuki plastyczne, muzyka, literatura) mogą ubiegać się o przyznanie stypendium. Stypendium jest przyznawane na wniosek zainteresowanego twórcy.

  3. Stypendium ma charakter okresowy (do 3 lat) i indywidualny, jest przyznawane indywidualnym twórcom posiadającym już dorobek artystyczny, który można przedstawić w formie zbioru prac/publikacji/nagrań.

  4. Celem stypendium jest zapewnienie warunków do pracy twórczej. Stypendium przyznawane będzie na określony projekt artystyczny, zdefiniowany i opisany przez twórcę ubiegającego się o jego przyznanie.

  5. Warunki korzystania ze stypendium rzeczowego określone będą w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy stypendystą a „Rewitalizacja” Sp. z o.o.

  6. Informacje o przyznanych stypendiach zostaną podane do publicznej wiadomości.

  7. Wniosek o przyznanie stypendium składa wnioskodawca zgodnie z wytycznymi podanego poniżej formularza.

 

Formularz wniosku o przyznanie stypendium artystycznego:

 

1/ Krótkie podanie o stypendium.

2/ Dane osobowe (data i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, miejsce pracy, stanowisko,

wykształcenie – w załączeniu kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej) wraz z klauzulą Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru wniosków do przyznania rzeczowego stypendium artystycznego – pracownia do pracy twórczej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 z późn. zm.). 

3/ Informacja o uprawianej dziedzinie sztuki.

4/ Życiorys i dorobek artystyczny (wystawy, nagrody, publikacje z podaniem objętości, koncerty,

nagrania, itp.).

5/ Dwa listy polecające od osób, które posiadają wiedzę, pozwalającą na ocenę osiągnięć i predyspozycji w uprawianej dziedzinie sztuki.

6/ Program i harmonogram pracy (zamierzeń twórczych) podczas pobierania stypendium, opis celu, któremu ma służyć stypendium, charakterystyka, termin realizacji przedsięwzięcia i opis dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej.

7/ Dokumentację, np. katalogi wystaw indywidualnych (z katalogów zbiorowych jedynie kolorowe kopie stron artysty), nagrania, reprodukcje prac, recenzje, opinie, kserokopie wybranych prac, itp.; dokumentacja może zawierać maksymalnie 20 stron przykładów twórczości artystycznej z ostatniego okresu.

8/ Przyznane do tej pory stypendia (rodzaj, rok).

9/ Oświadczenie wnioskodawcy, że przedstawione informacje są prawdziwe, jak również prace i dzieła są jego autorstwa.

10/ Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski stypendialne (wraz z dokumentacją) powinny być dostarczone przez wnioskodawcę do siedziby Spółki „Rewitalizacja” Sp. z o.o., Radom, ul. Mała 3, w zamkniętej kopercie/teczce z dopiskiem „Stypendium twórcze”, w terminie do 21 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00.

 

 

 

Uwaga

W sprawie bieżących kosztów utrzymania pracowni osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium mogą kontaktować się pod nr telefonu 48/383 08 56 lub 601 611 650.

 

 


do góry
wyślij
drukuj

 
m@d design