AKTUALNO¶CI
WYDZIA£
KATEDRY
SYSTEM JAKO¶CI KSZTA£CENIA
KIERUNKI KSZTA£CENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 


 

Nagroda dla dr Tomasza DĪbrowskiego

AKTUALNO¶CI

Mi≥o nam poinformowaś, iŅ adiunkt Katedry Prawa Wydzia≥u Nauk Ekonomicznych i Prawnych
dr Tomasz DĪbrowski
otrzyma≥ NagrodÍ II Stopnia w kategorii prac badawczych.
Nagroda zosta≥a przyznana w XIII Edycji Konkursu na NajlepszĪ PracÍ BadawczĪ z Zakresu Spó≥dzielczo∂ci organizowanego przez KrajowĪ RadÍ Spó≥dzielczĪ (naczelny organ samorzĪdu  spó≥dzielczego).


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 2016 Wydzia≥ Nauk Ekonomicznych i Prawnych.