O uczelni
Aktualności
Kontakt

Rozpoczął się etap kwalifikacji na studia stacjonarne

Newsy

Informujemy, że rozpoczął się etap kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich. Wyniki kwalifikacji można sprawdzić po zalogowaniu do panelu kandydata w systemie IRK dostępnym pod adresem: www.sirk.uniwersytetradom.pl (klikając w link "Kierunki studiów").

Od dnia 14 lipca br. do 25 lipca br. będziemy przyjmować dokumenty od osób zakwalifikowanych oraz z list rezerwowych do przyjęcia na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu.

WAŻNE!
Status zakwalifikowany nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia!

Kandydaci, którzy będą składać dokumenty muszą posiadać kserokopię świadectwa dojrzałości oraz kserokopię dowodu osobistego i dowód wpłaty.
Niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Wymagane dokumenty:

  1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty:
  • wydrukowany z systemu IRK podpisany formularz podania o przyjęcie na studia,
  • świadectwo dojrzałości - kserokopia oryginału lub odpisu wydanego przez szkołę lub OKE, poświadczona przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów,
  • orzeczenie lekarskie - dotyczy wybranych kierunków, w przypadku narażenia w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
  • fotografia w wymiarze 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie lub przez uczelnię w miejscu składania dokumentów,
  • oryginał potwierdzenia wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie IRK,
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w przypadku "starej matury" - kserokopia poświadczona przez uczelnię w miejscu składania dokumentów lub notarialnie w przypadku nadesłania dokumentów pocztą,
  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia, oprócz dokumentów wymienionych powyżej zobowiązani są złożyć:
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem lub wypisem z przebiegu studiów- kserokopia poświadczona notarialnie lub przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów.

Dokumenty powinny być dostarczone w białej wiązanej teczce opisanej wg wzoru dostępnego w miejscu składania dokumentów.

Dokumenty przyjmuje i pomocy udziela Centralny Punkt Informacji:
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
soboty w godz. 10.00 -14.00

ul. Malczewskiego 29, pok. 4
tel. (048) 361 8000
fax. (048) 361 8001
e-mail: rekrutacja@uthrad.pl
www.rekrutacja.uniwerystetradom.pl

 


do góry
wyślij
drukuj