AKTUALNO¶CI
WYDZIA£
KATEDRY
SYSTEM JAKO¶CI KSZTA£CENIA
KIERUNKI KSZTA£CENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 


 

Dr Marzanna Lament zosta≥a powo≥ana do Kapity≥y Konkursu

AKTUALNO¶CIDr Marzanna Lament zosta≥a powo≥ana do Kapitu≥y Konkursu „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa”, którego celem jest wy≥onienie najlepszych firm ubezpieczeniowych w Polsce oraz najlepszego menedŅera w tej branŅy. W sk≥ad Kapitu≥y weszli m.in.:

  • ·        Rzecznik Finansowy,
  • ·        Prezes UrzÍdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
  • ·        Redaktor Naczelny „Gazety Bankowej”,
  • ·        Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów,
  • ·        przedstawiciele ∂rodowiska akademickiego.


    Serdecznie gratulujemy Pani Doktor Marzannie Lament tak zaszczytnego wyróŅnienia.

 


do gůry
wy∂lij
drukuj

 
Copyright 2016 Wydzia≥ Nauk Ekonomicznych i Prawnych.