AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 


 

Studentka kierunku Administracja Pani Paulina Jabłońska w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AKTUALNOŚCI

      Na rok akademicki 2017/2018 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1.861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1.275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach rozporządzeń:

  • z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom  (Dz. U. poz. 1050),
  • z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom  (Dz. U. poz. 1051).

Do oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w którego skład wchodzi 24 ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę.

W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w roku akademickim 2017/2018. Wnioski zostały ocenione metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

W gronie stypendystów znalazło się trzech studentów z naszego Uniwersytetu w tym Pani Paulina Jabłońska, studentka II roku II stopnia na kierunku Administracja. Pani Paulina w roku akademickim 2016/17 pełniła funkcję Prezesa SKN Administratywistów „SKAUTH”. Jest autorką artykułów publikowanych w renomowanych wydawnictwach, a także czasopismach z Listy „B” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w zespołowych projektach badawczych pod opieką pracowników Katedry Prawa UTH. Brała udział w międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych. Czynnie zaangażowana jest w prace na rzecz Wydziału. Opiekunem naukowym Pani Pauliny jest mgr Paweł Śwital.

Pani Paulinie Jabłońskiej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.