Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Dziekan
Prodziekan d.s. Dydaktycznych i Studenckich
Prodziekan d.s. Współpracy z Zagranicą
Sekretariat
BOS nr 2
Rada Wydziału
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Radomskie Studia Filologiczne
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Historia Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Galeria
Intensive Programme
 

 

 

Dziekan   

Władze Wydziału

Dariusz Trześniowski

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany

Dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Kierownik Katedry Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

 

Przebieg kariery naukowej

• 1985 – magisterium – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (na podstawie rozprawy: O "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego. Zarys monograficzny, promotor: dr Marek Kwapiszewski).

• 1993 – doktorat – UMCS w Lublinie (na podstawie rozprawy: Młodopolskie widowisko teatralne. Przykład Jerzego Żuławskiego, promotor: prof. dr hab. Eugenia Łoch).

• 2006 – habilitacja – UMCS w Lublinie (na podstawie książki: W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej 1863-1918, Lublin 2005).

• 2009 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Radomskiej, objęcie funkcji Dyrektora Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego.

• 2012 – objęcie funkcji Dziekana Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

 

Obszar badań naukowych

Specjalność naukowa: Historia literatury polskiej i teoria literatury.

Zakres badań: Proza i poezja okresu pozytywizmu i Młodej Polski, krytyka literacka przełomu XIX i XX wieku, topika mitologiczna i biblijna, proza fantastyczno-naukowa, gender studies, kulturowe konteksty literatury.


Aktywność naukowa

Granty:
2001: Indywidualny grant badawczy KBN Młodopolska lektura Biblii. Inspiracje Renanowskie.
Od 2004: Udział w pracach zespołu kierowanego przez prof. dr hab. Bogdana Mazana (Uniwersytet Łódzki), realizującego grant KBN Bez antypodów. Zbliżenia i konfrontacje kultur.

Od 2004: Udział w pracach zespołu kierowanego przez prof. Grażynę Borkowską (IBL PAN), przygotowującego Słownik polskiej krytyki literackiej XIX wieku.

2007-2008: Grant Rektora UMCS Zygmunt Niedźwiecki - edytorskie opracowanie opowiadań

Organizacja konferencji:

2005: Rodzina Żuławskich w literaturze i kulturze, Lublin.

2008: Studia postkolonialne w literaturze i kulturze polskiej, Roskosz.

2010: Leśmian nowoczesny i post-nowoczesny, Iłża.

 

Publikacje:

Monografie i podręczniki autorskie:

1. W stronę człowieka. „Biblia” w literaturze polskiej (1863-1918), Wydaw. UMCS, Lublin 2005.

2. Red. z J. Szcześniak, Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, Wydaw. UMCS, Lublin 2001.

3. Red. z J. Szcześniak, Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność, Wydaw. UMCS, Lublin 2006.

Artykuły:

1. Kształt mistycznego uniwersum. O "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego, "Annales UMCS", Sectio FF, 1986, s. 163-188.

2. Dramat mistyczny Antoniego Szandlerowskiego [w:] Dramat biblijny Młodej Polski, red. S. Kruk, Wydaw. "Wiedza o Kulturze", Wrocław 1992, s. 241-262.

3. Stefana Żeromskiego "obrazki z ziemi mogił i krzyżów" [w:] Stefan Żeromski. O twórczości literackiej, red. E. Łoch, Wydaw. LTN, Lublin 1992, s. 169-190.

4. Gombrowicz - biographie d'un emigre [w:] Langues et peuples de l"Europe Centrale et Orientale dans la culture francaise, sous la dir. D. Bartol-Jarosinska, Institut d'Etudes Slaves, Paris 1998, s. 178-183.

5. Jerzy Żuławski: modernistyczna lektura Biblii, "Pamiętnik Literacki" 1998, z. 4, s. 19-36.

6. Portret „wielkiej miłośnicy”. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego [w:] Stefan Żeromski i jego współcześni, red. E. Łoch, Wydaw. LTN, Lublin 2000, s. 221-246.

7. Biblijne twarze i maski. Młodopolski portret kobiety [w:] Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej, red. E. Łoch, Wydaw. UMCS, Lublin 2001, s. 135-152.

8. Głos w modernistycznej dyskusji. O „Duchach” Aleksandra Świętochowskiego [w:] Aleksander Świętochowski i rówieśnicy: Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski, red. nauk. B. Mazan i Z. Przybyła, Księgarnia Akademicka, Łódź-Częstochowa 2001, s. 111-126.

9. Śmierć w pięknych dekoracjach. O „Erosie i Psyche” Jerzego Żuławskiego [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydaw. UMCS, Lublin 2001, s. 33-59.

10. Jerzego Żuławskiego „światło ze Wschodu” [w:] ibid., s. 121-136.

11. „A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze – coraz straszniejsze i krwawsze...”. Modernistyczny wizerunek Salome, „Pamiętnik Literacki” 2001, nr 1, s. 7-31.

12. „Wampir” Władysława Reymonta: upiorne sny zmęczonej Europy [w:] Inny Reymont, red. W. Książek-Bryłowa, Wydaw. UMCS, Lublin 2002, s. 111-122.

13. Modernistyczny „horror religiosus”: teofanie Hioba [w:] Gotycyzm i groza w kulturze, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 181-190.

14. Bezradność wobec Tajemnicy. Andrzeja Niemojewskiego czytania „Ewangelii” [w:] Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003, s. 563-576.

15. Młodopolskie źródła fantasy. „Trylogia księżycowa” Jerzego Żuławskiego [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod red. A.Z. Makowieckiego i M. Dąbrowskiego, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 199-208.

16. „Szafirowe niebiosów milczenie”. Kazimierz Przerwa-Tetmajer a modernistyczny kryzys wiary [w:] Czytanie modernizmu, red. M. Olszewska i G. Bąbiak, Wydaw. Alkor, Warszawa 2004, s. 131-147.

17. Modernistyczny portret buntownika [w:] Dzieło św. Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. D. Kielak i J. Odziemkowski, J. Zbudniewek, Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, s. 185-200.

18. Modernistyczny portret grzesznic Nowego Testamentu [w:] Kobieta w literaturze i kulturze, red. D. Mazurek, Wydaw. UMCS, Lublin 2004, s. 117-154.

19. Akt mistycznej autokomunikacji: „Płyną ciche srebrne łzy...” [w:] Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala, Księgarnia Aka-demicka, Kraków 2004, s. 183-195.

20. Biografia ideowa polskiego inteligenta: od filo- do antysemityzmu. Andrzej Niemojewski [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku – spory o tożsamość Polaków, red. G. Borkowska i M. Rudkowska, Wydaw. Cyklady, Warszawa 2004, s. 319-329.

21. To czuję ja, to czuje moje ciało. O poezji Kazimiery Zawistowskiej [w:] Gender – wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, red. E. Ostrowska i E. Durys, Wydaw. Rabid, Kraków 2005.

22. Barwy rewolucji. Wybory ideowe Andrzeja Niemojewskiego [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – ikonografia – publicystyka, red. K. Stępnik i M. Gabryś, Wydaw. UMCS, Lublin 2005, s. 57-67.

23. Modernistyczna Biblia. Modele lektury [w:] Literatura i sztuka II połowy XIX wieku. Światopoglądy, postawy, tradycje, red. S. Fita, B. Bobrowiska, J. Malik, Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2005, s. 435-456.

24. Sytuacja polskiego wobec modernistycznego kryzysu Kościoła. Przypadek Tadeusza Micińskiego [w:] Wielokulturowość: postulat i praktyka, red. L. Drąg, W. Kalaga, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 103-116.

25. Kim jest Ewa Pobratyńska? Rzecz o antypsychologizmie Stefana Żeromskiego [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. Olszewska i G. Bąbiak, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 423-435.

26. Proza Janusza Olczaka [w:] Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność, red. z J. Szcześniak, Wydaw. UMCS, Lublin 2006, s. 57-78.

27. Nauka w krzywym zwierciadle: "Zamek" Jerzego Kaczorowskiego [w:] ibid., s. 107-115.

28. Doświadczenie kobiecości w tekstach młodopolskich poetek, "Etnolingwistyka. Problemy życia i kultury", nr 18, Lublin 2006, s. 329-348.

29. Według Spinozy: indywidualizm etyczny Jerzego Żuławskiego [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 142-152.

30. Rodzina w utopiach, "Prace Polonistyczne", seria LXI, t. 2, Łódź 2006, s. 118-129.

31. Metafory historyczne Andrzeja Niemojewskiego [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, red. R. Stachura, T. Budrewicz, B. Faron, przy współpracy K. Gajdy, Wydaw. Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 406-416.

32. Młodopolski Sienkiewicz [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Wydaw UMCS, Lublin 2007, s. 421-434.

33. "Listy z Afryki" Henryka Sienkiewicza w świetle dyskursu postkolonialnego [w:] Podróż i literatura, red. E. Ihnatowicz, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 357-369.

34. Dionizyjskie consolamentum. Jerzego Żuławskiego religia (?) paradoksów [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. J. Malik, Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 2008, s. 227-250.

35. Eros i Psyche. Apulejusz - Żuławski - Różycki [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Wydaw. Trans Humana, Białystok 2008, s. 507-514.

36. "Emancypantki", czyli filozofia błazna [w:] Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. Malik, Wydaw KUL, Lublin 2009, s. 73-86.

 

Nagrody i wyróżnienia:

1985: Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską.

 

Działalność pozanaukowa:

Współautor (razem z Dariuszem Chemperkiem i Adamem Kalbarczykiem) podręcznika do języka polskiego do liceum i technikum Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka, cz. 3-5, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny