O WYDZIALE
KATEDRY
KPEiB
Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych
Katedra Ekonomii.
Katedra Finansów i Ubezpieczeń
KATEDRA PRAWA
Katedra Nauk Społecznych
Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości
KRRiMI
Katedra Ekonomii
REKRUTACJA
STUDIA
STUDIA DOKTORANCKIE
DOKTORATY
PLANY ZAJĘĆ
STUDENCI
PROGRAM LLP ERASMUS
KONFERENCJE
WYKŁADOWCY
DLA PRACOWNIKÓW
PUBLIKACJE
TABLICA OGŁOSZEŃ
KONTAKT

Pracownicy

KATEDRY » KRRiMI

  1. dr hab. Tadeusz Dyr, prof. UTH - kierownik Katedry
  2. dr Jolanta Borek
  3. dr Ewa Markowska-Bzducha
  4. dr Grażyna Kozuń-Cieślak
  5. dr Krzysztof Telka
  6. mgr Grażyna Malecka

 

 

dr hab. Tadeusz Dyr, prof. UTH - kierownik Katedry

Kontakt:

pokój: 137A

tel. 48 361 74 5648 361 74 56

e-mail: t.dyr@uthrad.pl

konsultacje: wtorek 10-12

 

dr hab. Tadeusz Dyr, prof. UTH jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. W 1995 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na tym wydziale w 2010 r. uzyskał także stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1988 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Radomskiej, zatrudnionym kolejno na stanowiskach asystenta (1988-1995), adiunkta (1995-2010), a od 1 listopada 2010 r. profesora nadzwyczajnego. Od 1 stycznia 2010 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa, wchodzącego w skład Katedry Ekonomii. W 2011 r. zmieniono jego nazwę na Zakład Mikroekonomii. Z dniem 1 stycznia został kierownikiem Katedry Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych.
Wyniki prac naukowych opublikował w ponad 150 oryginalnych pracach twórczych. Obejmują one autorstwo 3 monografii i 3 podręczników akademickich, a także autorstwo bądź współautorstwo rozdziałów w monografiach, artykułów recenzowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Jest także autorem 25 publikacji dydaktycznych i popularno-naukowych. Jest członkiem zespołów redakcyjnych trzech czasopism, znajdujących się „Wykazie czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową”, tj. Transport Miejski i Regionalny (5 punktów), Technika Transportu Szynowego (4 punkty) oraz Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (6 punktów). Od 2011 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma Technika Transportu Szynowego. Jest także członkiem American Marketing Association oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. W 2012 r. został powołany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w skład Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa.
Jest autorem bądź współautorem ponad 40 opracowań, wykorzystanych w praktyce gospodarczej. Prowadzona działalność ekspercka i doradcza związana jest przede wszystkim z problemami przekształceń strukturalnych i własnościowych, finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, efektywnością inwestycji oraz strategiami rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Istotnym obszarem działalności eksperckiej jest uczestnictwo w zespołach przygotowujących studia wykonalności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym i drogowym. Opracowania te stanowią podstawę ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację inwestycji z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. W studiach tych pełnił rolę eksperta bądź kluczowego eksperta ds. finansowych i ekonomicznych. Jest także ekspertem oceniającym projekty w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na realizację których beneficjenci ubiegają się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

 

dr Jolanta Borek

Kontakt:

pokój: 141

tel. 48 361 74 6048 361 74 60

e-mail: jbwsrl@interia.eu

konsultacje:

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego (mgr ekonomii) i Pedagogicznego Studium Podyplomowego na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej im K. Pułaskiego oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu (inż. ochrony środowiska pracy). Od 2003 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. W czerwcu 2005 r. na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej nastąpiło otwarcie przewodu doktorskiego mgr Jolanty Borek. Od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Od 2005 roku współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, między innymi jako członek komisji oceniającej projekty samorządowe na rzecz poprawy jakości życia niepełnosprawnych członków społeczności lokalnych. Zainteresowania naukowe mgr Jolanty Borek koncentrują się wokół ekonomiczno – społecznych konsekwencji społecznej ekskluzji osób niepełnosprawnych oraz roli samorządów w niwelowaniu barier ograniczających osobom niepełnosprawnym włączanie się w główny nurt życia społecznego poprzez podejmowanie zatrudnienia i trwałą integracje z otwartym rynkiem pracy. Jest autorką 26 publikacji. Zainteresowania pozanaukowe to psychologia, literatura powszechna (Marguez, Remargue, Głowacki), turystyka poznawcza.

 

dr Grażyna Kozuń-Cieślak

Kontakt:

pokój:

tel. 48 361 74 3448 361 74 34

e-mail:

konsultacje:

 

dr Grażyna Kozuń-Cieślak

copyright 2014 m@d
Serwis utrzymywany na serwerach CSK