O WYDZIALE
KATEDRY
KPEiB
Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych
KE
KFiU
KATEDRA PRAWA
KNS
KTiNoJ
KRRiMI
REKRUTACJA
STUDIA
STUDIA DOKTORANCKIE
DOKTORATY
PLANY ZAJĘĆ
STUDENCI
PROGRAM LLP ERASMUS
KONFERENCJE
WYKŁADOWCY
DLA PRACOWNIKÓW
PUBLIKACJE
TABLICA OGŁOSZEŃ
KONTAKT

Pracownicy    

KATEDRY » KRRiMI

  1. dr hab. Tadeusz Dyr, prof. UTH - kierownik Katedry
  2. dr Jolanta Borek
  3. dr inż. Elzbieta Kiedrowicz
  4. dr Ewa Markowska-Bzducha
  5. dr Krzysztof Telka
  6. mgr Grażyna Malecka

 

 

dr hab. Tadeusz Dyr, prof. UTH - kierownik Katedry

Kontakt:

pokój: 137A

tel. 48 361 74 5648 361 74 56

e-mail: t.dyr@uthrad.pl

konsultacje: wtorek 10-12

 

dr hab. Tadeusz Dyr, prof. UTH jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. W 1995 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na tym wydziale w 2010 r. uzyskał także stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 1988 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Radomskiej, zatrudnionym kolejno na stanowiskach asystenta (1988-1995), adiunkta (1995-2010), a od 1 listopada 2010 r. profesora nadzwyczajnego. Od 1 stycznia 2010 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa, wchodzącego w skład Katedry Ekonomii. W 2011 r. zmieniono jego nazwę na Zakład Mikroekonomii. Z dniem 1 stycznia został kierownikiem Katedry Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych.
Wyniki prac naukowych opublikował w ponad 150 oryginalnych pracach twórczych. Obejmują one autorstwo 3 monografii i 3 podręczników akademickich, a także autorstwo bądź współautorstwo rozdziałów w monografiach, artykułów recenzowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Jest także autorem 25 publikacji dydaktycznych i popularno-naukowych. Jest członkiem zespołów redakcyjnych trzech czasopism, znajdujących się „Wykazie czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową”, tj. Transport Miejski i Regionalny (5 punktów), Technika Transportu Szynowego (4 punkty) oraz Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (6 punktów). Od 2011 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma Technika Transportu Szynowego. Jest także członkiem American Marketing Association oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. W 2012 r. został powołany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w skład Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa.
Jest autorem bądź współautorem ponad 40 opracowań, wykorzystanych w praktyce gospodarczej. Prowadzona działalność ekspercka i doradcza związana jest przede wszystkim z problemami przekształceń strukturalnych i własnościowych, finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, efektywnością inwestycji oraz strategiami rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Istotnym obszarem działalności eksperckiej jest uczestnictwo w zespołach przygotowujących studia wykonalności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym i drogowym. Opracowania te stanowią podstawę ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację inwestycji z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. W studiach tych pełnił rolę eksperta bądź kluczowego eksperta ds. finansowych i ekonomicznych. Jest także ekspertem oceniającym projekty w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na realizację których beneficjenci ubiegają się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

 

dr Jolanta Borek

Kontakt:

pokój: 141

tel. 48 361 74 6048 361 74 60

e-mail: jbwsrl@interia.eu

konsultacje:

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego (mgr ekonomii) i Pedagogicznego Studium Podyplomowego na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej im K. Pułaskiego oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu (inż. ochrony środowiska pracy). Od 2003 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. W czerwcu 2005 r. na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej nastąpiło otwarcie przewodu doktorskiego mgr Jolanty Borek. Od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Od 2005 roku współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, między innymi jako członek komisji oceniającej projekty samorządowe na rzecz poprawy jakości życia niepełnosprawnych członków społeczności lokalnych. Zainteresowania naukowe mgr Jolanty Borek koncentrują się wokół ekonomiczno – społecznych konsekwencji społecznej ekskluzji osób niepełnosprawnych oraz roli samorządów w niwelowaniu barier ograniczających osobom niepełnosprawnym włączanie się w główny nurt życia społecznego poprzez podejmowanie zatrudnienia i trwałą integracje z otwartym rynkiem pracy. Jest autorką 26 publikacji. Zainteresowania pozanaukowe to psychologia, literatura powszechna (Marguez, Remargue, Głowacki), turystyka poznawcza.

 

dr inż. Elżbieta Kiedrowicz

Kontakt:

pokój: 136

tel. 48 361 74 3448 361 74 34

e-mail: elzbieta.kiedrowicz@gmail.com

konsultacje: wtorek 9-10; czwartek 10-11

 

dr inż. Elżbieta Kiedrowicz - jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W 1990 roku obroniła pracę doktorską pt. „Czynniki i miary innowacyjności przedsiębiorstw” na Wydziale Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Pracę naukowo-dydaktyczną w uczelni radomskiej rozpoczęła w 1979 roku. W trakcie pracy zawodowej pełniła szereg funkcji organizacyjnych. Była członkiem Rady Wydziału, członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, a także przez kilka lat pełniła obowiązki kierownika Zakładu Statystyki, a przez kilkanaście lat obowiązki sekretarza Katedry Zastosowań Matematyki i Statystyki w Ekonomii. Obecnie jest sekretarzem Katedry Rozwoju Regionalnego i Metod Ilościowych.

W pracy naukowej zajmuje się wykorzystywaniem metod ilościowych do analizy i wytyczania kierunków działania w warunkach niepewności. Zainteresowania badawcze koncentruje między innymi na wychwyceniu prawidłowości w sposobie występowania zjawisk i procesów rynkowych oraz stworzenia ich statystycznego obrazu, pomiaru ryzyka w działalności gospodarczej w tym ryzyka: inwestycji finansowych, działalności ubezpieczeniowej przedsiębiorstw. Zajmuje się również problematyką rozwoju społeczeństwa informacyjnego, stosując metody analizy statystycznej. Jest autorką około 30 prac z tych dziedzin.
Prowadzi zajęcia ze statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, statystycznego sterowania procesem, statystyki z demografią, zastosowań statystyki w administracji, rachunku błędów w ocenie jakości towarów. Była promotorem kilkuset prac licencjackich i magisterskich.

 

 

dr Ewa Markowska-Bzducha

Kontakt:

pokój: 141

tel. 48 361 74 6048 361 74 60

e-mail: ewabz@poczta.onet.pl

konsultacje:

dr Ewa Markowska-Bzducha - absolwentka Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu. Od 1 października 1995 r. pracownik Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Ekonomiki Przedsiębiorstwa, a od 2003 r. na stanowisku adiunkta. 27 lutego 2003 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską nt. „Stopień samodzielności finansowej gmin i jego uwarunkowania”, od 27 marca 2003 r. doktor nauk ekonomicznych.. Od 1 października 2006 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Politechniki Radomskiej. Dr Ewa Markowska-Bzducha jest autorką kilkudziesięciu artykułów i jednej monografii z zakresu gospodarki finansowej samorządu. Jej prace badawcze podejmują przede wszystkim problematykę decentralizacji finansów publicznych i samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i innych krajach europejskich. Swoje zainteresowania naukowe stara się łączyć z pracą na rzecz rozwoju lokalnego. W latach 1998 - 2006 była radną w gminie Wolanów, w tym podczas kadencji 1998-2002 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Gminy.

 

 

dr Krzysztof Telka

Kontakt:

pokój: 136

tel. 48 361 74 5548 361 74 55

e-mail:

konsultacje:

dr Krzysztof Telka studia ekonomiczne rozpoczął w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a kontynuował w Instytucie Finansowo-Ekonomicznym w St. Petersburgu (dawny Leningrad). Tytuł magistra ze specjalności Ekonomika i Organizacja Pracy uzyskał w 1975 roku i w tym samym roku podjął studia doktoranckie w Katedrze Społecznych Problemów Pracy w/w Instytutu. Po powrocie do kraju w 1980 roku podjął pracę na stanowisku starszego asystenta na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Za udział w strajku uczelnianym relegowany z uczelni w stanie wojennym. W latach 1982-89 pracował w przemyśle, 1989-90 wykładowca na Wydziale Ekonomiki i Organizacji WSI w Radomiu. a w latach 1990-95 w administracji samorządowej (radny, v-ce Prezydent Miasta Radomia, liczne funkcje w krajowych organizacjach samorządowych).W 1998 roku ukończył kurs dla kandydatów do rad nadzorczych. Do pracy dydaktycznej i naukowej powrócił w 1996 roku i pracuje obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: ekonomika przedsiębiorstwa, marketing, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracę badawczą i naukową realizuje w ramach otwartego przewodu doktorskiego. Zna biegle język rosyjski i doskonali znajomość języka angielskiego.

 

mgr Grażyna Małecka

Kontakt:

pokój: 136

tel. 48 361 74 5548 361 74 55

e-mail:

konsultacje:

 

 

mgr Grażyna Małecka - pracownik dydaktyczny. Zatrudniona w uczelni radomskiej od 1979 roku, na Wydziale Ekonomicznym od 1981 roku. Zainteresowana jest problemami demografii, szczególnie warunkami życia rodzin osób studiujących w systemie dziennym.

 

 

 

 

 Copyright 1998-2013 Ośrodek Informatyki i Promocji
Serwis utrzymywany na serwerach CSK