Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Ogłoszenia UKW

Czerwiec 2020 r.

Maj 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że od dnia 29 maja do 15 czerwca 2020 roku (włącznie) będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do Senatu z OKRĘGÓW:

  • NR 9: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  • NR 10: Administracja (włącznie z pracownikami Biblioteki Głównej niebędącymi nauczycielami akademickimi)

Pisemne zgłoszenie, wraz ze zgodą Kandydata na kandydowanie umieszczone w kopercie, należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej pełniącej dyżury na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki ul. Malczewskiego 29 pok. 54, w dniach określonych w treści ogłoszenia.

Na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 28 ust. 1 pkt 7 statutu Uczelni  (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.)

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że w dniu 27 maja 2020 r. Kolegium Elektorów Uniwersytetu na podstawie § 31 ust. 1 statutu Uczelni dokonało wyboru prof. dr hab. Sławomira Ireneusza Bukowskiego na Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH Rad.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.) stwierdza: wygaśnięcie mandatu członka Kolegium Elektorów UTH Rad. dr hab. n. med. Zbigniewa Kotwicy, prof. UTH Rad. na skutek złożenia rezygnacji na Pierwszym Zebraniu Kolegium Elektorów UTH Rad., które odbyło się w dniu 20.05.2020 r.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH Rad.

Zgodnie z Uchwałą Kolegium Elektorów z dnia 20.05.2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia WIZJĘ ROZWOJU UCZELNI oraz CURRICULUM VITAE Kandydata na Rektora prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Krzyszkowski
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,

Prezentacja Kandydata na Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbędzie się w dniu 22 maja 2020 r. o godzinie 10.00.

W spotkaniu udział wezmą:

 • prof. dr hab SŁAWOMIR BUKOWSKI – Kandydat,
 • Uczelniana Komisja Wyborcza,
 • przedstawiciele Kolegium Elektorów UTH w Radomiu,
 • obsługa techniczna – pracownicy Ośrodka Informatyki i Promocji UTH Rad.

Spotkanie poprowadzi Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH Rad.

Zaplanowany został następujący porządek spotkania:

 1. Przywitanie słuchaczy-uczestników oraz Kandydata.
 2. Prezentacja tzw. wizji rozwoju Uczelni Kandydata.
 3. Zadawanie Kandydatowi pytań i dyskusja z przedstawicielami Kolegium Elektorów Uczelni (Przewodniczącym Kolegium Elektorów UTH Rad. jest dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Rad.).
 4. Zadawanie Kandydatowi pytań przesłanych drogą elektroniczną przez społeczność akademicką UTH w Radomiu – moderatorem tej części spotknia będzie dr hab. Łukasz Rudecki, prof. UTH Rad., przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 5. Wnioski końcowe, podsumowanie i zakończenie prezentacji Kandydata.

Prosimy społeczność akademicką o przesyłanie pytań do Kandydata na adres: pytania@uthrad.pl Będą brane pod uwagę wyłącznie pytania nadesłane ze służbowych imiennych adresów e-mail (w przypadku studentów prosimy o korzystanie z adresów w domenie @student.uniwersytetradom.pl), nadeslanie do 5 minut po zakończeniu wystąpienia Kandydata.

Zgodnie z Uchwałą Kolegium Elektorów z dnia 20.05.2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia wizję rozwoju Uczelni oraz CV Kandydata na Rektora UTH Rad.

Zapraszamy do oglądania transmisji spotkania.

Szanowni Członkowie Wspólnoty Uczelni Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Rada Uczelni Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wskazała Pana: prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego jako kandydata na Rektora na kadencję 2020-2024.

Uchwała Rady Uczelni nr I/18/05/2020 z dnia 18 maja 2020 r. została udostępniona na stronie BIP UTH Radom, w zakładce “Rada Uczelni – Uchwały Rady Uczelni”.
Link do Uchwały: https://www.uniwersytetradom.pl/

Z wyrazami szacunku
Andrzej Krzyszkowski
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Szanowni Członkowie Wspólnoty Uczelni Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 14 maja 2020 r. Senat UTH Rad. zatwierdził zmieniony terminarz czynności wyborczych w Uniwersytecie w wyborach organów Uczelni na kadencję 2020-2024 i wytycznych, co do terminarzy wyborczych w podstawowych jednostkach organizacyjnych (Uchwała Nr 000-3/14/2020 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu    z dnia 14 maja 2020 r.).

Jednocześnie traci moc Uchwała Nr 000-1/22/2020 Senatu UTH Radom z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat szczegółowego terminarza czynności wyborczych w Uniwersytecie w wyborach organów Uczelni na kadencję 2020-2024 i wytycznych, co do terminarzy wyborczych w podstawowych jednostkach organizacyjnych.

Treść uchwały Nr 000-3/14/2020 z dnia 14 maja 2020 r. znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Krzyszkowski
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

UKW informuje, że w związku ze wznowieniem procedury wyborczej (Uchwała UKW nr 3/2020 z dnia 05.05.2020 r.) i dezaktualizacją szczegółowego terminarza czynności wyborczych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w wyborach organów Uczelni na kadencję 2020-2024 i wytycznych, co do terminarzy wyborczych w podstawowych jednostkach organizacyjnych (Załącznik do uchwały Nr 000-1/22/2020 Senatu UTH Radom z dnia 30 stycznia 2020 r.) wynikającą z zawieszenia procedury wyborczej (Uchwała UKW nr 2/2020 z dnia 30.03.2020r.), nowy terminarz szczegółowych czynności wyborczych organów UTH Rad. na kadencję 2020-2024 zostanie opublikowany niezwłocznie, po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 14 maja br.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 3/2020 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wznowienia procedury wyboru organów
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Przewodniczący UKW
dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH Rad.

Marzec 2020 r.

Szanowni Członkowie Wspólnoty Uczelni  Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, procedura wyborcza ulega zawieszeniu, zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 2/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia procedury wyborczej w UTH. Czynności wyborcze podjęte przed wejściem w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy, a ich wyniki będą miały zastosowanie po wznowieniu procedury wyborczej w UTH na mocy odrębnej uchwały.

Informacje na temat terminów wyborów będą zamieszczane na stronie Uczelni w zakładce WYBORY na kadencję 2020-2024.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 2/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia procedury wyborczej w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu

Z wyrazami szacunku
Andrzej Krzyszkowski
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Luty 2020 r.

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż mając na uwadze umożliwienie dostarczenia stosownych oświadczeń wszystkim zgłoszonym Kandydatom do Kolegium Elektorów, wyznacza dodatkowy dzień dyżuru UKW tj. 16.02.2020 r. (NIEDZIELA), podczas którego Kandydaci zgłoszeni do Kolegium Elektorów, będą mogli złożyć stosowne oświadczenia (zał. 7 oraz 8 do Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję 2020 – 2024).

Przewodniczącego UKW dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski prof. UTH Rad. będzie pełnił dyżur przy ul. Malczewskiego 29 (WTiE) – pok. 54, w godz. 10.00-11.00.

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W związku ze zbliżającymi się wyborami do organów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję 2020-2024, mając na uwadze pojawiające się wątpliwości dotyczące możliwości kandydowania oraz sprawowania funkcji Rektora i zasiadania w organach kolegialnych Uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że:

 • Członkiem Kolegium Elektorów nie może być organ jednoosobowy uczelni (np. Rektor tej lub innej uczelni);
 • Członkostwo w Senacie (poza Rektorem) można łączyć np. z członkostwem w Kolegium Elektorów oraz w Radzie Uczelni, jednakże z uwagi na możliwość zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów nie wskazane jest łączenie członkostwa w Radzie Uczelni z członkostwem w Senacie,
 • Rektor i członek Kolegium Elektorów nie może być zatrudniony w administracji publicznej;

Poza tym:

 • Kadencja Rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów,
 • Kadencja Senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów,
 • Kadencja Kolegium Elektorów trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia.
 • Ta sama osoba może być członkiem Senatu lub pełnić funkcję Rektora nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

Źródła:
– ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 tj.),
– statut UTH Radom (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.),
– Pismo Podsekretarza Stanu MNiSW Piotra Müllera do Przewodniczącego KRASP Prof. Jana Szmidta z 10.12.2018 r., DSW.WNP.6031.141.2018.1.MD 8.,
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, red. J. Woźnicki, Warszawa 2019

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close