Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Świadczenia dla studentów - pomoc materialna

Termin składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2020/2021
od 01.10.2020 do 19.10.2020

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW – UTH RAD 

INFORMACJE PODSTAWOWE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
(zgodne z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. – Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

Na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów UTH Rad. student może ubiegać się o:

  • stypendium socjalne (zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie),
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium Rektora,
  • zakwaterowanie w domu studenckim, jak również o zakwaterowanie małżonka lub dziecka.

Świadczenia dla studentów przyznawane są na podstawie wniosków.

Studenci wypełniają wnioski elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia dołączają skany wymaganych dokumentów (wymagany format PDF).

W przypadku braku wskazanych załączników do wniosku lub źle wypełnionego wniosku, student otrzyma w systemie Wirtualna Uczelnia komunikat, z podanym terminem do ich uzupełnienia, ze statusem „do poprawy”.

Jeśli w wyznaczonym terminie dokumenty stypendialne nie zostaną uzupełnione, złożony wniosek zostanie „odrzucony” i taki komunikat pojawi się w systemie Wirtualna Uczelnia.

Student ma prawo ponownie ubiegać się o stypendium socjalne,  stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jednak świadczenie otrzyma od miesiąca poprawnie złożonego wniosku.

UWAGA: Termin składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2020/2021 od 1 do 19 października 2020 r.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Stosowne oświadczenie student zamieszcza na wnioskach o przyznanie świadczenia.

Zgodnie ze „Środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni”, w związku z zagrożeniem COVID 19 w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi nie obowiązuje reguła, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat.

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (uzyskany w kraju oraz za granicą):

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


Świadczenia nie przysługują
również studentom będącym:

  • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie  wojskowej żołnierzy zawodowych;

O świadczenia, mogą ubiegać się studenci będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy.

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o świadczenia, w roku akademickim 2020/2021, odpowiednio na zasadach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UTH Rad., nie dłużej jednak niż przez 6 kolejnych lat akademickich. Zasady określone w w/w regulaminie świadczeń dla studentów, dotyczące ubiegania się, przyznawania i otrzymywania stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, stypendiów Rektora, stosuje się odpowiednio do doktorantów.

UWAGA! W systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce “Twoje dane finansowe” / Twoje konto bankowe student musi wpisać numer konta, na jaki mają być przelewane świadczenia stypendialne, w przeciwnym razie wypłata nie będzie możliwa. Studenci, którzy nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne zalogowanie do systemu i uzupełnienie danych (nr własnego konta bankowego). Przypominamy także, że po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i rozpoczęciu drugiego stopnia numer konta do systemu trzeba wprowadzić ponownie (nie jest przenoszony automatycznie).

Wypełniony wniosek on-line w systemie Wirtualna Uczelnia, zapisujemy, dołączamy skany wymaganych dokumentów. Wysyłamy całość elektronicznie do Działu Spraw Studenckich.

 Powyższa informacja dotyczy wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, o stypendium rektora oraz zapomogę.

Dział Spraw Studenckich w celu weryfikacji świadczeń może zażądać złożenia wniosku wraz z załączonymi dokumentami w wersji papierowej. Student/doktorant ma obowiązek niezwłocznie je dostarczyć.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – R-23/2019

Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Ustalenia w zakresie pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020 – R-36/2019

Uwaga STUDENCI/DOKTORANCI!

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo
zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

Kierownik
mgr Elżbieta Jędruszczak
tel. +48 48 361 7039
e-mail: jedruszczak@uthrad.pl

 
mgr inż. Anna Chrzan
tel. +48 48 361 7038
e-mail: a.chrzan@uthrad.pl


mgr inż. Monika Siwiec
tel. +48 48 361 7387
e-mail: m.siwiec@uthrad.pl


mgr Iwona Mędrzycka-Pietrzyk

tel. +48 48 361 7036
e-mail: i.medrzycka@uthrad.pl

W przypadku wystąpienia błędów lub problemów technicznych prosimy o kontakt z Centralnym Punktem Informacji.

ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 4, 26-600 Radom
tel. +48 48 361 80 00, fax. +48 48 361 80 01
e-mail: cpi@uthrad.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close