Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Historia

Powstanie Uczelni

Powstanie i rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (1950 - 1965)

Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Radomiu dnia 29 listopada 1949 r. zwróciło się do Ministerstwa Oświaty w Warszawie z propozycją utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ministerstwo Oświaty 13 stycznia 1950 r. zezwoliło na otwarcie w roku akademickim 1950/51 w Radomiu jedno wydziałowej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT.

Komisja Organizacyjna Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (1949r.). Od lewej siedzą: mgr inż. Eugeniusz Wasilewski – pierwszy rektor SI NOT i WSI, mgr inż. Stanisław Stupaczewski – dyrektor techniczny Zakładów Metalowych w Radomiu, mgr inż. Jerzy Dickman – dyrektpr naczelny Zakładów Metalowych w Radomiu, mgr inż. Tadeusz Wichert – drugi rektor WSI; stoją od lewej: Józef Adamski i Feliks Jastrzębski – sekretarze Komisji

Nowa uczelnia posiadała jeden wydział Mechaniczny z działami: precyzyjnej produkcji masowej, odlewniczym, konstrukcyjnym, ze specjalizacją na czterech ostatnich semestrach wszystkich wydziałów.
Pierwszym rektorem został mgr inż. Eugeniusz Wasilewski i pełnił tę funkcję przez rok. Następnie stanowisko rektora objął mgr inż. Tadeusz Wichert (1951-1955), a po nim mgr inż. Mieczysław Pietrzykowski (1955-1965).
W nowym roku akademickim 1951/52 radomska WSI była już uczelnią posiadającą swoje wydziały w Skarżysku-Kamiennej, Pionkach i Kielcach. W tym samym roku w Pionkach otwarta została druga filia radomskiej WSI – Wydział Chemiczny.

Pierwsi absolwenci (1954 r.) Wydziału Mechanicznego Szkoły Inżynierskiej NOT w Radomiu

Rozwój ośrodka radomskiego w strukturach uczelni kielecko-radomskiej (1965 - 1978)​

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. została powołana Kielecko – Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Rektorem KR WSI został doc. dr hab. inż. Bronisław Ślusarczyk. Szkoła Inżynierska posiadała następujące wydziały: Ogólnotechniczny w Kielcach, Mechaniczny w Radomiu i w Kielcach, Elektryczny w Kielcach oraz zamiejscowy Wydział Garbarski z siedzibą w Radomiu.
Egzamin wstępny w Kielecko-Radomskiej Szkole Inżynierskiej w roku 1967, za stołem w środku siedzi rektor WSI doc. dr hab. inż. Bronisław Ślusarczyk, po prawej – mgr Zdzisław Trylski – dziekan Wydziału Ogólnotechnicznego
Ważnym etapem w dziejach KR WSI był rok 1967, kiedy rozporządzeniem Rady Ministrów 5 maja 1967 r. Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską. Od tego roku prowadzone były studia w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.

W 1967 r. przy pomocy Ministerstwa Komunikacji i Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie uruchomione zostały w Radomiu studia na kierunku “Transport”. Wydział Transportu został powołany w maju 1969 r. Dziekanem Wydziału Transportu został doc. dr Augustyn Chwaleba.

Budynek Wydziału Technologii Obuwia i Garbarstwa w budowie (rok 1971).
Decyzją Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego utworzono z dniem 1 czerwca 1969 r. w Radomiu Wydział Ekonomiczny przy Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Dziekanem tego wydziału został doc. dr hab. Jerzy Więckowski. Dzień 1 października 1974 r. to kolejny poważny krok rozwoju Uczelni, kiedy to nastąpiło przekształcenie Kielecko-Radomskiej WSI w Politechnikę Świętokrzyską, której rektorem został prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz.

Samodzielność – Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
(1978 - 1996)​

Rozporządzeniem z dnia 31 marca 1978 r. została utworzona samodzielna Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. nadano jej imię Kazimierza Pułaskiego. Rektorem został mianowany prof. dr hab. inż. Michał Hebda.

Ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni był strajk okupacyjny proklamowany przez Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność w dniu 24 października 1981 r., trwający do dnia wprowadzenia stanu wojennego, tj. do 13 grudnia 1981 r. Ten najdłuższy w Polsce strajk stał się ośrodkiem koordynacyjnym strajków akademickich w całym kraju. Bezpośrednie przyczyny strajku związane były z konfliktami lokalnymi. W miarę upływu czasu celem strajku, podobnie jak strajków koordynowanych przez działające w WSI w Radomiu Centrum Strajków Akademickich, było zwiększenie autonomii środowiska akademickiego oraz swobody badań naukowych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wielu pracowników Uczelni utraciło pracę, licznych przesłuchiwano, wielu dotknęły represje na terenie Uczelni, niektórzy byli internowani.
W następstwie wydarzeń i odejścia prof. M. Hebdy ze stanowiska rektora funkcję tę objął prof. dr hab. inż. Jan Sajkiewicz, który kierował Uczelnią od lipca 1982 do 31 sierpnia 1985 r.
Po jego rezygnacji, w okresie od 1 lipca 1985 r. do 31 sierpnia 1993 r. Uczelnią kierował wybrany przez Senat prof. dr hab. inż. Jan Misiak.
W czasie jego kadencji powstały nowe kierunki studiów i nowy wydział w 1992 r. – Wydział Nauczycielski z trzema zawodowymi kierunkami studiów (3-letnimi) : fizyką, matematyką, wychowaniem fizycznym, a także kierunek magisterski (5-letni) – wychowanie techniczne.

W 1993 r. dwa wydziały Uczelni Mechaniczny i Ekonomiczny uzyskały prawo doktoryzowania. W 1999 r. uzyskał prawo doktoryzowania Wydział Transportu.
1 września 1993 r. kierownictwo Uczelni objął prof. dr hab. Wiesław Wasilewski, który został wybrany przez Senat rektorem Uczelni na dwie kolejne kadencje. W okresie kadencji rektora Wiesława Wasilewskiego nastąpił dalszy dynamiczny rozwój Uczelni zarówno pod względem wzrostu liczby studentów do ponad 10000, jak też nowych kierunków i rodzajów studiów. Uruchomiono nowy kierunek – wychowanie plastyczne, a także studia magisterskie na kierunku – administracja i transport i studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne. Rozwojowi naukowemu uczelni towarzyszył dynamiczny wzrost inwestycji: rozpoczęto wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i gminą Radom budowę nowego Wydziału Ekonomicznego, kontynuowano budowę laboratoriów dla Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia. Budowa obu budynków została zakończona w 1999 r.

Niezwykle istotną sprawą dla Uczelni były starania związane ze zmianą nazwy Uczelni. Rektor Uczelni prof. Wiesław Wasilewski wspólnie z rektorami trzech innych Wyższych Szkół Inżynierskich (w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze) wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej o zmianę nazwy Wyższa Szkoła Inżynierska na Politechnika.

Awans i rozwój Uczelni jako Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (od roku 1996)​

Wniosek o zmianę nazwy Uczelni był kilkakrotnie poprawiany, uzupełniany i zmieniany. Ostatecznie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lipca 1996 r. zmienił nazwę Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na Politechnikę Radomską im. Kazimierza Pułaskiego.
Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Politechnice Radomskiej, październik 1996 r. – przemawia JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Wasilewski

Za kadencji prof. dr. hab. inż. Wincentego Lotko, prof. zw. Wydział Transportu uzyskał prawo doktoryzowania, nastąpił dynamiczny, niespotykany dotąd w historii Politechniki Radomskiej rozwój kadry naukowo-dydaktycznej: doktoraty uzyskało 80 nauczycieli akademickich, habilitacje uzyskało 23 nauczycieli akademickich – tytuły naukowe profesorów otrzymało 13 nauczycieli akademickich. Wybudowano bardzo nowoczesną Aulę Główną dla 600 osób, dla potrzeb Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia zaadoptowano laboratoria chemiczne i przeprowadzono kapitalny remont budynku głównego Wydziału, uzyskano środki finansowe na budowę Wydziału Mechanicznego i nieodpłatnie otrzymano 2,5 ha gruntu na tę inwestycję, przekazano do użytku cały kompleks obiektów dla potrzeb Wydziału Mechanicznego, wyremontowano obiekty dla potrzeb Wydziału Nauczycielskiego, Transportu, budynki administracyjne, akademiki, obiekty Stołówki Akademickiej, pozyskano znaczne środki finansowe na wybudowanie Akademickiego Centrum Sportowego, wybudowano nowoczesną Halę Sportową o pow. 4.000 m², pozyskano grunt i budynek przy ulicy K. Pułaskiego 9 o pow. 800 m², rozwinięto znacznie współpracę z zagranicą z dużymi ośrodkami akademickimi w USA, Hiszpanii, Portugalii i Niemczech, za jego kadencji powstał wspaniale rozwijający się Chór Akademicki, który osiągnął bardzo wysokie miejsca w Przeglądach Akademickich Chórów, bardzo dynamicznie rozwijały się sekcje sportowe AZS-u, które uzyskały awans do I i II ligi, zaczęto wydawać kwartalnik o Uczelni „Z życia Politechniki Radomskiej”.

Od 2000 roku ukazuje się czasopismo uczelniane „Z Życia Politechniki Radomskiej”

Od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2008 r. funkcję Rektora pełnił prof. dr hab. inż. Mirosław Luft i będzie ją pełnił przez kolejną, już czteroletnią kadencję, tj. do 31 sierpnia 2012 r.
Podczas pełnienia funkcji w pierwszej kadencji Rektor opracował i przedstawił bardzo ambitną Strategię Rozwoju Uczelni, którą konsekwentnie realizował. Skupił się na umacnianiu i rozwoju Politechniki w zakresie działalności dydaktycznej, rozwoju kadry akademickiej oraz doskonalenia zarządzania Uczelnią.
Szczególny nacisk położył na umacnianie statusu Politechniki poprzez zdobywanie kolejnych praw doktoryzowania, a także udzielania pomocy własnej kadrze naukowo-dydaktycznej w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych.
Podczas pełnienia funkcji Rektora w pierwszej kadencji został utworzony Wydział Sztuki – skupiający 13 profesorów i doktorów habilitowanych, a któremu w 2008 roku – podczas drugiej kadencji Rektora – zostały przyznane uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Były to już czwarte prawa doktoryzowania na Politechnice. Dzięki temu Uczelnia uzyskała autonomiczność akademicką. Podniosło to jej znaczenie na akademickiej mapie kraju. Powstały trzy zamiejscowe ośrodki kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej na kierunkach Transport i Elektrotechnika w Białej Podlaskiej, Nisku, i Tomaszowie Mazowieckim.
Podczas kadencji Rektora dynamicznie rozwinęła się infrastruktura Uczelni. W 2007 r. powstała nowa Biblioteka Uczelniana, w pełni skomputeryzowana. Bogaty księgozbiór chroni elektroniczny system zabezpieczeń. W 2008 r. w Bibliotece został utworzony pierwszy w Polsce Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej.

Biblioteka Główna Politechniki Radomskiej

Zadbano o nowe elewacje budynków Uczelni na campusach przy ul. Malczewskiego i ul. Chrobrego oraz ocieplono je za środki pozyskane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Rozpoczęto także remont budynku Wydziału Transportu i budynku Administracyjnego.
Rektor szczególnie zwrócił uwagę na konieczność informatyzacji Uczelni oraz usprawnienie pracy.

Budynek rektoratu

We wrześniu 2008 r. Senat na wniosek Rektora Lufta utworzony został Uniwersytet Trzeciego Wieku, co potwierdza dbałość władz Uczelni nie tylko o edukację młodzieży, ale i rozwój intelektualny ludzi, którzy zakończyli aktywność zawodową.

W 2009 r. w celu wzmocnienia części humanistycznej Uczelni Senat utworzone zostały utworzył dwa Instytuty na prawach Wydziałów: Instytut Filologiczno-Pedagogiczny oraz Instytut Zdrowia. W 2011 r. natomiast w wyniku restrukturyzacji oba Instytuty przekształcone zostały w pełnoprawne Wydziały. Wszystkie te działania władz Uczelni w kadencji 2008-2012 były realizacją przyjętej przez Senat strategii rozwoju Politechniki Radomskiej. W konsekwencji miały doprowadzić do podniesienia prestiżu Uczelni i jej znaczenia w świecie akademickim poprzez przekształcenia Politechniki Radomskiej w Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

W kwietniu 2012 r. na funkcję Rektora Politechniki Radomskiej został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Nowy Rektor czteroletnią kadencję rozpoczął 1 września 2012 r.

Uniwersytet!​

Na mocy ustawy sejmowej z dnia 27 lipca 2012 r., która zyskując akceptację Senatu oraz podpis Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego weszła w życie 11 września 2012 r., osiągnięty został główny punkt Strategii rozwoju – Politechnika Radomska została przekształcona w Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Stanowi to zwieńczenie wielu lat pracy, zaangażowania i wysiłku włożonego w rozwój naszej Uczelni. Jest jednocześnie sukcesem zarówno władz Uczelni, pracowników, jak i wielu lokalnych środowisk oraz sympatyków Politechniki Radomskiej.
Pierwsza inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Poświęcenie sztandaru.

W 2012 roku Uczelnia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rozpoczął się czas walki o poprawę kondycji Uniwersytetu i wyczerpujących działań Rektora, by jak najszybciej przywrócić płynność finansową Uczelni. W tym czasie rozpoczęła się dynamiczna realizacji przyjętego we wrześniu 2012 r. programu naprawczego na lata 2012-2015.
Trudne i radykalne decyzje Rektora prof. Zbigniewa Łukasika przyniosły swoje efekty. Już po roku realizacji programu naprawczego, tj. w 2013 r., udało się spłacić wszelkie zobowiązania zewnętrzne oraz zaległości wobec pracowników i studentów. W tym czasie Uniwersytet po raz pierwszy od 6 lat zamknął poprzedni rok dodatnim wynikiem finansowym.
Mimo trudnej sytuacji finansowej udało się zrealizować również przedsięwzięcia inwestycyjne dzięki pozyskanym na ten cel środkom. W czerwcu 2013 r. otwarta została Hala Technologiczna, która powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą, a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej”.

Hala stała się płaszczyzną współdziałania na rzecz zwiększenia konkurencyjności Uczelni oraz przedsiębiorstw regionu radomskiego poprzez wykorzystanie innowacyjnych produktów i technologii. Inwestycja pozwoliła na wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej Uczelni co wpłynęło na wzrost efektywności prowadzonych prac badawczych, zwiększenie transferu innowacji do gospodarki, a w konsekwencji również wzrost konkurencyjności regionu.

Uroczyste otwarcie Hali Technologicznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w dn. 19 marca 2013 r.

Rok 2014 przyniósł kolejne spektakularne sukcesy Uczelni zarówno na płaszczyźnie naukowo-dydaktycznej, jak i finansowej. Dzięki konsekwentnej polityce Rektora oraz skrupulatnej realizacji programu naprawczego Uniwersytet rok 2013 zakończył z najlepszym w kraju względnym wynikiem finansowym.

Rozpoczęła się także współpraca UTH Radom z firmą Airbus Helicopters, jako jedną z trzech Uczelni w Polsce. O wyborze naszego Uniwersytetu na partnera zdecydowała dokładna analiza, która wskazała na bardzo wysoką pozycję naszego Uniwersytetu, a także ogromne doświadczenie i zaplecze w zakresie automatyki i elektrotechniki oraz mechaniki. Podpisany kontrakt dotyczył realizacji projektów badawczych w zakresie elementów do śmigłowców, a zwłaszcza siłowników elektromechanicznych, układów antywibracyjnych i sterowniczych. Efektem tej współpracy było zbudowanie przez naszych naukowców wyciągarki desantowej – unikalnego i poszukiwanego przez firmę Airbus urządzenia. W ramach tej współpracy studenci i doktoranci naszej Uczelni odbyli staże w fabrykach firmy we Francji i w Niemczech.

Jean-Brice Dumont wiceprezes Airbus Helicopters, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

W roku 2014 Uniwersytet zakończył także realizacje studiów podyplomowych Nowoczesne usługi biznesowe, prowadzonych wspólnie z Gminą Miasta Radomia. Studia te zostały nagrodzone na międzynarodowej Gali usług wspólnych „CEE Outsourcing and Shared Services Awards Gala”, której wyróżnienie najlepszych firm i miast wspierających branżę BPO/SSC z Europy Centralnej i Wschodniej. W silnej konkurencji między przedsiębiorstwami światowej klasy nasz Uniwersytet zwyciężył w kategorii „Najlepsza współpraca roku Uczelnia-Biznes”.
Dużym sukcesem Uczelni w tym roku było wysokie 9 miejsce zajęte w rankingu uczelni wyższych przygotowywanym przez Fundację edukacyjną „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczypospolita” w kategorii Patenty i prawa ochronne. Wyprzedziliśmy w tym zakresie takie uczelnie jak: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska czy Politechnika Śląska, a także uczelnie, które zajęły trzy pierwsze pozycje w rankingu ogólnym, tj. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Potwierdziło to ogromny potencjał Uniwersytetu w tym zakresie. Podobny sukces Uczelnia zanotowała w kolejnych latach.

Ważnym wydarzeniem w tym okresie była także wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Bronisława Komorowskiego. To był wyjątkowy i niezapomniany dzień dla naszego Uniwersytetu. Historyczna chwila, która zapewne na długo zostanie w pamięci i zapisze się na trwale w historii naszej Uczelni. Spotkanie to było lekcją historii skierowaną głównie do młodzieży szkół średnich oraz studentów Uczelni, było powrotem do wydarzeń mających miejsce w Radomiu w czerwcu 1976 r. oraz przeżyć osobistych ich uczestników.

Spotkanie na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu było jednym z elementów wizyty Prezydenta w Radomiu. Wcześniej Bronisław Komorowski podziwiał samoloty i 42. Bazę Lotnictwa Szkoleniowego oraz złożył kwiaty przed pomnikiem radomskiego Czerwca ’76.

W 2014 roku Rektor prof. Zbigniew Łukasik po raz pierwszy w historii naszego Uniwersytetu nadał tytuł doktora honoris causa dwóm wybitnym i zasłużonym uczonym. Zaszczytny tytuł odebrał Pan prof. Jerzy Merkisz – na co dzień związany z Politechniką Poznańską, specjalista w zakresie konstrukcji i eksploatacji silników spalinowych, wspierający swoją wiedzą i doświadczeniem naszą Uczelnię oraz prof. Tadeusz Kaczorek, przez wiele lat związany był z Politechniką Warszawską, a następnie z Politechniką Białostocką, wybitny specjalista i niekwestionowany autorytet w zakresie teorii sterowania.

W październiku 2015 r. dzięki staraniom Rektora, udało się do oferty dydaktycznej naszej Uczelni wprowadzić długo oczekiwany kierunek „Prawo” – jednolite studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym, który w wyniku poszerzenia oferty został przekształcony w Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (kwiecień 2016 r.). Poszerzając ofertę o typowo uniwersytecki kierunek, podkreślony został tym samym charakter Uczelni. W tym czasie trwały już także intensywne prace nad uruchomieniem drugiego prestiżowego, zarówno dla Uczelni, jak i miasta oraz regionu kierunku jakim był kierunek lekarski na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej.

Studenci kierunku prawo UTH Radom wraz z JM Rektorem.

Początek roku 2016 przyniósł wybory rektora Uczelni oraz organów kolegialnych na kadencję 2016-2020. Funkcję Rektora Uniwersytetu objął ponownie prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, który przez kolejne lata konsekwentnie realizował rozpoczętą w 2012 r. politykę rozwoju i wzmacniania znaczenia Uczelni zarówno w mieście, regionie, jak i na akademickiej mapie całego kraju.
Rok 2016 obfitował w nagrody i tytuły przyznane zarówno Rektorowi Uczelni, jak i samej Uczelni.
Uniwersytet został nagrodzony:

  • złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu – za szczególne osiągnięcia w rozwoju regionu, nauce i dydaktyce została nagrodzona nasza Uczelnia. Złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu i Polskiego Klubu Biznesu, za wybitne osiągnięcia naukowo – dydaktyczne oraz organizacyjne został uhonorowany również Rektor – prof. Zbigniew Łukasik.
  • tytułem Geparda biznesu za 2016 r.

W tym czasie nasza Uczelnia odnotowała wzrost swojej wartości o 92% w ocenie dynamiki wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw w latach 2014-2016, badanej na podstawie danych z KRS przez Komisję Europejskiego Instytutu Biznesu. To ogromny sukces i potwierdzenie wysokiej pozycji oraz znaczenia naszego Uniwersytetu. Ten wynik postawił nasz Uniwersytet przed większością szkół wyższych w kraju, czyniąc z niej wzór zarządzania uczelnią wyższą.

W marcu 2017 r. Rektor – prof. Zbigniew Łukasik został uhonorowany prestiżowym tytułem doktora honoris causa Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego im. Imperatora Mikołaja II (największej na świecie uczelni transportowej).

Uroczystość, podczas której prof. Zbigniew Łukasik odebrał z rąk wieloletniego Rektora moskiewskiej Uczelni – prof. Borisa A. Lowina regalia związane z honorowym tytułem, odbyła się 6 marca 2017 roku w Moskwie.

Ten rok dostarczył Rektorowi jeszcze jeden zaszczytny tytuł – Brylant Polskiej Gospodarki, w konkursie organizowanym przez Instytutu Europejskiego Biznesu.
Wejście w rok 2017 przyniosło wyczekiwany sukces. Było nim otrzymanie w styczniu 2017 r. z rąk goszczącego na naszej Uczelni Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina – zgody na uruchomienie niezwykle potrzebnego kierunku lekarskiego. Sukces ten był uwieńczeniem pracy i ogromnego wysiłku Rektora – prof. Zbigniewa Łukasika oraz władz Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej. Do dziś kierunek ten jest najbardziej obleganym kierunkiem w historii Uczelni. Włączenie tego kierunku do oferty dydaktycznej Uczelni zagwarantowało nam dołączenie do ośrodków kształcących kolejne pokolenia lekarzy, podnosząc tym samym prestiż i znaczenie naszego Uniwersytetu.

J.M. Rektor- prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik odbiera z rąk Pana Wicepremiera Jarosława Gowina decyzję o uruchomieniu kierunku lekarskiego

Czas II kadencji prof. Łukasika jako Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu to również czas inwestycji. Duży nacisk został położony na zapewnienie odpowiedniej bazy laboratoryjnej i dydaktycznej dla nowo utworzonych jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Powstały nowe pracownie (m.in. anatomii, histologii i fizjologii), wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, w tym: wirtualne stoły do odbywania zajęć z zakresu anatomii człowieka.

Wyremontowane zostały Domy Studenckie. Dzięki temu baza lokalowa dla studentów została dostosowana do standardów europejskich.

Utworzone zostało także Centrum Turystyki i Rekreacji wraz z Akademickim Centrum Szkoleniowo-Badawczym w Domaniowie, gdzie prowadzone są zajęcia seminaryjno-warsztatowe i badania z dziedziny edukacji ekologicznej, nie tylko dla studentów, ale i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta i regionu. Zakupione zostały także 2 jachty żaglowe w szczególności na potrzeby realizacji obozów i praktykach studenckich.

Dzięki pozyskanym funduszom udało się także zadbać o termomodernizację wytypowanych budynków Uniwersytetu.

Uniwersytet po raz pierwszy w 67-letniej historii znalazł się w pierwszej dwudziestce (13. miejsce) wśród najlepszych jednostek w skali kraju pod względem liczby zgłoszonych do opatentowania wynalazków. Tym samym zajmując tak wysoką lokatę nasz Uniwersytet wyprzedził z patentowym dorobkiem zgłoszeniowym 6 najlepszych uczelni w Polsce.

Pod koniec 2017 r. po raz kolejny wysiłek Rektora – prof. Zbigniewa Łukasika włożony w rozwój Uczelni został doceniony. Otrzymał on tytuł Lidera z powołania, w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Whystory.

Początek 2018 r. przyniósł kolejny sukces i podwyższenie znaczenia Uczelni. Wydział Sztuki Uniwersytetu uzyskał wówczas uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki piękne.

W 2018 r. rozpoczęto także budowę dla potrzeb Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Centrum naukowo-badawczego w zakresie diagnostyki obrazowej za kwotę ponad 32 mln zł. W Centrum zainstalowany będzie sprzęt najnowszej generacji i działać będzie pracownia rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, systemu do badania kręgosłupa i układ kostnego oraz dwie wysokospecjalistyczne pracownie ultrasonografii.

UTH Radom

Odkryj swoje możliwości

Lat tradycji
+
Kierunków studiów
Wydziałów
Kampusy
Rekrutacja

Aplikuj i Rozpocznij Nową Przygodę!​

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close