Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Jakość kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma na celu zapewnienie i podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Jest on zgodny ze standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) oraz misją i strategią UTH Radom. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia zawiera rozwiązania w zakresie monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach studiów prowadzonych w UTH Radom. System funkcjonuje w oparciu o uczelniane, krajowe i międzynarodowe dobre praktyki, zaangażowanie całej wspólnoty akademickiej i świadome współtworzenie kultury jakości: z poszanowaniem wartości i tradycji akademickich, autonomii i specyfiki wydziałów oraz jednostek międzywydziałowych, z uwzględnieniem interesariuszy zewnętrznych.

Zasadniczym celem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH Radom jest budowanie uczelnianej kultury jakości kształcenia oraz wspieranie osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia, w tym w szczególności:

 1. stałe doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach studiów w celu dostosowania do wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego,
 2. doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego,
 3. zwiększanie podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia,
 4. zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o procesie kształcenia w UTH Rad.,
 5. podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności oferty Uczelni na rynku usług szkolnictwa wyższego (regionalnym, krajowym i zagranicznym).

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje procedury i rozwiązania w następujących obszarach:

 1. monitorowanie i przegląd programów studiów,
 2. zapewnianie właściwego doboru i jakości kadry dydaktycznej,
 3. ocena procesu nauczania, w szczególności wyników nauczania i osiąganych zakładanych efektów uczenia się oraz zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, oraz jakości zajęć dydaktycznych,
 4. ocena warunków realizacji zajęć dydaktycznych i środków wsparcia dla studentów i doktorantów,
 5. ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia,
 6. informowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o procesie kształcenia.

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje Rektor.

Studenci Uniwersytetu mają możliwość oceny prowadzonych zajęć poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej. Ankieta jest dostępna po zalogowaniu na platformę Wirtualna Uczelnia i wybraniu z menu pozycji Ankiety.

Badania ankietowe opinii studentów przeprowadzane są corocznie na wszystkich wydziałach Uniwersytetu. Ich celem jest uzyskanie informacji o poziomie zajęć i przygotowaniu kadry dydaktycznej. Pozyskana wiedza pozwoli na wdrożenie odpowiednich działań służących doskonaleniu jakości kształcenia na UTH Rad.

Wypełnienie ankiety polega na wybraniu odpowiedniej oceny na skali umieszczonej pod pytaniem (2 – nieodpowiednio, 5 – bardzo dobrze). Prosimy o udzielenie przemyślanych i bezstronnych odpowiedzi na postawione pytania.

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w badaniu. Zapewniamy, że badania są anonimowe, a wyniki przedstawione będą w postaci zestawień zbiorczych.

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UTH Radom – kadencja na rok akademicki 2019/2020

Przewodnicząca Zespołu – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr Maria Gagacka
e-mail: m.gagacka@uthrad.pl

Członkowie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • dr Grażyna Kozuń-Cieślak  – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – Wydział Ekonomii i Finansów
 • mgr Krzysztof Figura – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
 • dr hab. Aleksander Lotko prof. UTH Rad. –  Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
 • dr Małgorzata Wojtyniak – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – Wydział Mechaniczny
 • mgr Małgorzata Chmielewska – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • dr Anna Dąbrowska – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – Wydział Prawa i Administracji,
 • dr Kazimierz Łyszcz – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – Wydział Sztuki,
 • dr inż. Grzegorz Krawczyk – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia – Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
 • mgr Bożena Wieczorek – przedstawiciel Studium Języków Obcych
 • mgr Michał Sulima – przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego
 • Albert Mąkosa – przedstawiciel Studentów
 • mgr Rafał Czupryn – przedstawiciel Doktorantów
 1. Rektor,
 2. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich,
 3. stała Komisja Senacka ds. Kształcenia,
 4. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
 5. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
 6. Wydziałowe struktury Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:
  Dziekan Wydziału,
  • Prodziekan,
  • Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia,
  • Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia,
  • Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Uczenia się,
  • Rada Programowa,
 1. struktury Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w jednostkach międzywydziałowych:
  • Przedstawiciel jednostki międzywydziałowej w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia,
  • Zespół ds. Jakości Kształcenia w jednostce międzywydziałowej.

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia podlega Rektorowi oraz pełni wobec niego funkcję doradczą i rekomendacyjną.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close