Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Realizowane projekty

Informujemy, że w ramach projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zostały uruchomione usługi:

 • EDUROAM – bezpieczny dostęp do sieci WWW
 • Centrum Wideokonferencyjne
 • Usługi kampusowe
 • Naukowa interaktywna telewizja HD

http://old.uniwersytetradom.pl/files/platon.jpg

Usługa U1 – Wideokonferencja 

Nowoczesny system wideokonferencyjny powstały w ramach projektu PLATON. Wraz z wprowadzeniem obrazu wysokiej jakości High Definition (Full HD) oraz szerokopasmowego dźwięku, umożliwia uzyskanie wrażenia niemal naturalnej rozmowy mimo, że spotkanie odbywa się wirtualnie. Terminal wideokonferencyjny zlokalizowany jest w budynku Biblioteki Głównej Uczelni (Chrobrego 33), w sali nr 124.

System wideokonferencyjny może być wykorzystywany do udziału w konferencjach oraz szkoleniach organizowanych przez uczelnie oraz inne jednostki.

Więcej informacji www.wideokonferencja.uniwersytetradom.pl na blog.pionier.net.pl

Projekt o nazwie „Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN” określany w skrócie NewMAN zakłada wybór, zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN. Pozwoli to na stworzenie w ramach tych sieci platformy transmisyjnej, zwiększającej przepustowość sieci MAN oraz umożliwiającej zestawianie dynamicznych połączeń wirtualnych i dedykowanych kanałów na żądanie wykorzystywanych przez uczelnie i instytucje naukowe przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewni integrację połączeń pomiędzy zespołami badawczymi wykorzystującymi różne dziedziny nauki.
 
Data rozpoczęcia: 2009-02-01
Data zakończenia: 2012-06-30
 
Status: zakończony
 

Nowo wyposażona sieć stanowić będzie bazę rozwojową dla prac nad Internetem przyszłości w zakresie realizowanym zgodnie z zaleceniami komisji europejskiej definiowanymi w dokumentach 7 PR.

Rozbudowa infrastruktury sieciowej rozszerzy możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do środowiskowych sieci naukowych MAN oraz umożliwi podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości. Dzięki nowoczesnym technologiom nastąpi wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN i centrów KDM a infrastruktura sieciowa umożliwi jednostkom naukowym podłączonym do sieci miejskich MAN prowadzenie badań wymagających dostępu do Internetu i przesyłania informacji o najwyższych światowych parametrach.

W ramach projektu NewMAN doposażonych będzie sprzętowo 21 środowiskowych teleinformatycznych sieci nauki, co zrealizowane zostanie poprzez zakup i wdrożenie w sieciach MAN, 132 przełączników szkieletowych i 253 przełączników dostępowych wykorzystujących wskazane wyżej technologie.

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Cel ten będzie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

 1. Doposażenie sprzętowe 21 jednostek (zakup urządzeń sieciowych) – sieci miejskich MAN, dla zapewnienia i utrzymania najwyższych standardów światowych w zakresie infrastruktury sieciowej przeznaczonej dla jednostek naukowych podłączonych do sieci miejskich MAN na terenie całego kraju.
 2. Rozbudowę infrastruktury sieciowej wpływający na rozszerzenia możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci MAN
 3. Rozbudowę infrastruktury sieciowej umożliwiającą podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości
 4. Wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN

Realizacja projektu pośrednio służyła będzie wspieraniu badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki, co stanowi realizację założeń PO IG 2.3.

Celami jakościowymi są:

 • unowocześnienie infrastruktury teletransmisyjnej,
 • wzrost jakości usług transmisyjnych oferowanych przez sieci MAN jednostkom naukowym,
 • możliwość tworzenia wirtualnych połączeń na żądanie pomiędzy odległymi zespołami badawczymi.

Więcej informacji na stronie projektu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wspólnie z członkami Konsorcjum PIONIER, wystąpił do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA).

Kwota dofinansowania przyznana Uczelni wynosi 546 511,74 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 14 707 534,01 zł.

W ramach przyznanego dofinansowania zostaną zakupione następujące urządzenia: firewall, serwery oraz licencje na zakup systemów VPN na 50 jednoczesnych użytkowników.

Projekt Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) jest kolejnym projektem realizowanym we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN (Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym), będącym operatorem sieci PIONIER.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.man-ha.pionier.net.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny (Politechnika Radomska) uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu:

“e-Politechnika – elektroniczna platforma komunikacji Politechniki Radomskiej ze społecznością regionu”

Całkowita wartość projektu to 2 267 980 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 1 927 783 zł. Umowę w tej sprawie podpisali w dniu 26 sierpnia 2010 r. Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.

Projekt zakłada wprowadzenie wirtualnej platformy edukacyjnej pozwalajacej na korzystanie przez Internet z biblioteki, dziekanatu oraz na kontakt on-line studentów z wykładowcami. Wdrożone zostaną przede wszystkim następujące elementy: Portal Wykładowcy, e-Uczelnia, e-Dziekanat, e-Biblioteka, e-Rekrutacja, Business Intelligence, System Zarządzania Jakością, Publiczne Punkty Dostępu do Internetu. W ramach projektu zakupione zostaną również zestawy komputerowe i serwery.

Zakończenie projektu 1 lipca 2012 r.

Więcej informacji na stronie projektu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu:

“Budowa zintegrowanego systemu informatycznego
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych w sektorze nauki”

Całkowita wartość projektu to 4 373 933,71 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 3 454 040,30 zł (poziom dofinansowania: 85 %).

Termin realizacji projektu: 1.10.2011 – 30.11.2015

Projekt nr RPMA.02.01.00-14-090/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Priorytet 2 „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”

Obszary realizacji projektu:

 • modernizacja informatycznej obsługi Działu Kadr,
 • wdrożenie nowoczesnych systemów finansowo-księgowych,
 • wyposażenie w narzędzia informatyczne wspierające proces budżetowania i controllingu,
 • zmiana obiegu dokumentów poprzez wprowadzenie e-kancelarii z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
 •  informatyzacja procedur zamówień publicznych,
 • usprawnienia w zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami, gospodarką magazynową, ewidencją i wyceną środków trwałych,
 • wdrożenie systemów informatycznych wspierających proces planowania i realizowania działalności badawczej oraz rozliczania projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnych,
 • kontrolowana dystrybucja informacji o studentach i absolwentach na rynku pracy poprzez elektroniczne zarządzanie informacją o jakości kształconej Kadry,
 •  zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Uczelni,
 • monitoring zainteresowania ofertą edukacyjną Wnioskodawcy,
 • modernizacja sprzętu komputerowego.

Cele szczegółowe projektu:

 • pełna automatyzacja rozliczania wynagrodzeń oraz stworzenie w zakresie systemu elektronicznej komunikacji z organami zewnętrznymi,
 • zmniejszenie pracochłonności czynności księgowo-finansowych w zakresie płatności i prowadzenia rozrachunków,
 • automatyzacja procesów księgowych i rejestracji zdarzeń związanych z gospodarką magazynową, fakturowaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami,
 • przejście z papierowego obiegu dokumentów na elektroniczny, w tym z użyciem elektronicznego podpisu,
 • automatyzacja oraz ułatwienie zarządzania procedurami zamówień publicznych i realizacji zakupów,
 • wyposażenie kierowników projektów badawczych w narzędzia wspierające procesy planowania, realizacji i rozliczania tych projektów,
 • monitoring dostępu do pomieszczeń na terenie Uczelni połączonego z systemem szacowania zainteresowania ofertą edukacyjną,
 • promocja studentów poprzez stworzenie bazy informacji o absolwentach uczelni, ich kompetencjach wraz z możliwością nawiązania kontaktu przez potencjalnych pracodawców (przedsiębiorców) poprzez biuro absolwentów.

Więcej informacji na stronie projektu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu pn.:

„Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”.

Całkowita wartość projektu to 3 035 660,91 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 2 428 528,72 zł.

Termin realizacjiprojektu: 01.01.2017 – 30.09.2018

Projekt nr RPMA.02.01.01-14-6717/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Projekt polega na wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelni wyższej, jaką jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia 10 nowoczesnych e-usług rodzaju „front-office”, takich jak:

 • Płatności UTH Radom,
 • Podania UTH Radom,
 • Wnioski UTH Radom,
 • Decyzje UTH Radom,
 • Ogłoszenia UTH Radom,
 • Monity UTH Radom,
 • Karta obiegowa UTH Radom,
 • Repozytorium UTH Radom,
 • Kontakt UTH Radom,
 • Księgarnia akademicka UTH Radom.

Celem głównym (pośrednim) Projektu, który wskazuje na długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze dla społeczeństwa jest świadczenie e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim. Korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z realizacji celu głównego obejmują rozwój społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wzrost stopnia spójności regionu, wzrost potencjału edukacyjnego i naukowego regionu, wzrost konkurencyjności regionu, budowa gospodarki opartej na wiedzy.

Celami szczegółowymi (bezpośrednimi) Projektu są:

 1. Wdrożenie 10 innowacyjnych e-usług;
 2. Uruchomienie systemu teleinformatycznego;
 3. Digitalizacja i udostępnienie on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Konieczność realizacji Projektu wynika z tego, iż stanowi on odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawcę w wyniku przeprowadzonych analiz specyficznych dla rodzaju Projektu, tj. dotyczącego wdrożenia e-usług oraz sektora – szkolnictwa wyższego (zwłaszcza w zakresie poziomu jego informatyzacji) w województwie mazowieckim. Wnioskodawca zidentyfikował następujące problemy:

 1. Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym;
 2. Niedostateczne wykorzystanie potencjału TIK w kontekście elektronizacji usług;
 3. Dysproporcja jakości życia pomiędzy mieszkańcami stolicy i reszty województwa;
 4. Dwudzielność potencjału i poziomu rozwoju gospodarczego oraz poziomu i warunków życia ludności między aglomeracją warszawską, a obszarami pozametropolitalnymi, niesprzyjająca kształtowaniu wewnątrz regionalnych więzi gospodarczych i społecznych.

Projekt stanowi odpowiedź na wszystkie ww. problemy. Jego głównym celem jest bowiem świadczenie e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia takich korzyści społeczno-gospodarczych, jak:

 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
 • wzrost stopnia spójności regionu,
 • wzrost potencjału edukacyjnego i naukowego regionu,
 • wzrost konkurencyjności regionu,
 • budowa gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej informacji na stronie projektu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu:

“Termomodernizacja budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn UTH Radom”

Całkowita wartość projektu to 5 349 880,77 zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 3 604 645,28 zł

Termin realizacji projektu: 31.01.2017 – 30.09.2019

Projekt nr POIS.01.03.01-00-0055/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt przewiduje termomodernizację budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, ul. Chrobrego 45 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Prace termomodernizacyjne w obiektach polegać będą na modernizacji instalacji c.o., modernizacji oświetlenia, montażu paneli fotowoltaicznych, wprowadzeniu systemu zarządzania energią, dociepleniu stropodachu, modernizacji systemu wentylacji mechanicznej, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych, dociepleniu dachu, wymianie okien oraz montażu nowych płyt warstwowych rdzeniowych na ściany zewnętrzne obiektu.

Cele projektu:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • efektywność energetyczna,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez poprawę jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego,
 • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze i oświetlenia,
 • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
 • wykorzystanie OZE,
 • poprawa warunków użytkowania obiektów.

Korzyści wynikające z realizacji projektu kształtują się następująco:

 • poprawa termoizolacyjności obiektu (dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm termoizolacyjności),
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (SO2, NOx, CO, CO2, pył),
 • korzystanie z OZE,
 • poprawa warunków życia mieszkańców Województwa Mazowieckiego
 • poprawa warunków do pracy dla użytkowników budynku,
 • poprawa estetyki otoczenia.

Cele społeczne, jakie zostaną osiągnięte dzięki inwestycji:

 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu,
 • poprawa warunków do pracy,
 • dochody lub oszczędności dla miejscowych interesariuszy.

Więcej informacji na stronie projektu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu:

“Działania energooszczędne w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom”

Całkowita wartość projektu to 3 243 017,36 zł z czego dofinansowanie unijne wyniesie 2 185 530,04 zł

Termin realizacji projektu: 08.08.2019 – 31.12.2020

Projekt nr POIS.01.03.01-00-0087/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt przewiduje termomodernizację budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, ul. Chrobrego 31 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Prace termomodernizacyjne w obiekcie polegać będą na modernizacji instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego, modernizacja systemu wentylacji i wprowadzeniem systemu zarządzania energią, modernizacji oświetlenia, montażu paneli fotowoltaicznych

Cele projektu:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • efektywność energetyczna,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez poprawę jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego,
 • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze i oświetlenia,
 • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
 • wykorzystanie OZE,
 • poprawa warunków użytkowania obiektów.

Korzyści wynikające z realizacji projektu kształtują się następująco:

 • poprawa termoizolacyjności obiektu (dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm termoizolacyjności),
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (SO2,NOx,Co,Co2,pył),
 • korzystanie z OZE,
 • poprawa warunków życia mieszkańców Województwa Mazowieckiego
 • poprawa warunków do pracy dla użytkowników budynku,
 • poprawa estetyki otoczenia.

Cele społeczne, jakie zostaną osiągnięte dzięki inwestycji:

 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu,
 • poprawa warunków do pracy,
 • dochody lub oszczędności dla miejscowych interesariuszy.

Więcej informacji na stronie projektu.

Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki). Projekt realizowany będzie przez 21 partnerów (w tym także przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN.

Projekt PIONIER-LAB zakłada wsparcie badań i innowacji poprzez żywe laboratoria (ang. living labs), które staną się przestrzenią wspólnych działań badawczo-rozwojowych jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw – mostem dla przyszłych innowacji, gdzie procesy badawcze zostaną powiązane z rzeczywistym zapotrzebowaniem użytkowników. Z kolei preinkubatory przedsiębiorczości skupione wokół platformy PIONIER-LAB staną się nową przestrzenią informacyjno-komunikacyjną zapewniającą wsparcie i mentoring merytoryczny dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie siedmiu laboratoriów badawczych oraz usług preinkubatora: 1. Laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych. 2. Laboratorium usług czasu i częstotliwości. 3. Smart Kampus jako laboratorium Smart City. 4. Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT. 5. Laboratorium Usług Chmurowych. 6. Laboratorium Symulacji Wieloskalowych. 7. Laboratorium i usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią). 8. Usługi preinkubatora – wirtualne biuro i usługi wspólne (prawno-księgowe), praca grupowa, telementoring.

Całkowita wartość projektu 525 691 452,55 zł.

Dofinansowanie z UE 305 541 574,00 zł.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close